Nasze Sprawy: Gala konkursu „Lodołamacze” na Śląsku: „Nasze Sprawy” wśród laureatów!

Nasze Sprawy: Gala konkursu „Lodołamacze” na Śląsku: „Nasze Sprawy” wśród laureatów!

7 września br., podczas Śląskiej Regionalnej Gali XI edycji Lodołamaczy nagrodzono pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, wręczając wyróżnienia i symboliczne statuetki „Lodołamacz 2016″, laureatom konkursu w trzech kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy, instytucja, oraz nagrodę Superlodołamacza i Lodołamacza Specjalnego.

– W ubiegłym roku przy okazji 10-lecia konkursu zastanawialiśmy się, czy jest on jeszcze potrzebny i okazuje się, że jest – powiedziała Monika Bugajewska-Tykarska, prezes zarządu Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. – Gdy zaczynaliśmy, słowo „lodołamacz” było kluczowe, bo to przełamywanie lodów było bardzo trudne. Wszyscy ci, których nagrodziliśmy przez jedenaście lat, to wzorce do naśladowania.

Znany szerokiej publiczności w całym kraju muzyk Józef Skrzek, będący ambasadorem śląskiej edycji tego konkursu powiedział, że to dla niego olbrzymi zaszczyt. – Nie rozgraniczam osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych – podkreślił. – Mam partnerów, z którymi współpracuję i nie zauważam na co dzień, czy poruszają się tak czy inaczej. Należy im się wielki szacunek i podziw. Trzeba im dać robotę i możliwości. Na zakończenie uroczystości muzyk zaprezentował się w bardzo interesującym minirecitalu.

Podczas gali wręczenia nagród w krótkiej prezentacji kabaretowo-satyrycznej wystąpił Jacek Noch, który w świetnych autoironicznych tekstach ukazał swój dystans do własnej niepełnosprawności i niewątpliwy talent satyryka.

Śląska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016* przyznała wyróżnienia ludziom i instytucjom angażującym się na co dzień w przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami i w działania budujące integrację społeczną.

Oto laureaci:

Kategoria – zakład pracy chronionej:

I miejsce i statuetkę Lodołamacza otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” z Żor,
II miejsce zajął Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Prawniczych z Wodzisławia Śląskiego,
III miejsce Mega Servis Plus Sp. z o.o. z Katowic.

Kategoria – otwarty rynek:

  • I miejsce i statuetkę otrzymał Limathern Components Sp. z o.o. z Chorzowa,
  • II miejsce Serwis Przyczep „Wiola” Sławomir Grabowski z Knurowa,
  • III miejsce Lavoro Sp. z o.o. z Częstochowy.

Kategoria – instytucja:

  • I miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
  • II miejsce Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z Chorzowa,
  • III miejsce Fundacja Tacy Sami z Gliwic.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

  • Superlodołamaczem został Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy”.
  • Lodołamaczem specjalnym została Hanna Pasterny.
  • Wyróżniono także Marcina Mikulskiego.

Krótkie charakterystyki zwycięzców w poszczególnych kategoriach

W kategorii zakład pracy chronionej – Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”z Żor

Zakład rozpoczął działalność w 2009 r. w zakresie świadczenia usług dla klientów indywidualnych i zbiorowych. Jest ona oparta na założeniu, że niepełnosprawni niczego nie chcą dostawać za darmo, chcą akceptacji, stworzenia im warunków by mogli się realizować i zapracować na swoje utrzymanie.

Jak napisano w prezentacji: „Podstawą naszych działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnoprawnych, jest założenie, iż nie ma takiej pracy, której nie mogą wykonywać osoby niepełnoprawne, oczywiście z wyłączeniem prac typu np. górnik pod ziemią.”

Główne elementy na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – pracowników ZAZS to – po pierwsze – usługi i produkty zostały skierowane do społeczności lokalnej i odpowiadają potrzebom tej społeczności. Po drugie – główne realizowane usługi, tj. bar mleczny i inne usługi gastronomiczne, a także usługi w zakresie ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych, są realizowane na otwartym rynku z bezpośrednim kontaktem wykonawca – odbiorca, czyli bardzo często osoba niepełnosprawna – osoba pełnosprawna. Nie ma lepszej rehabilitacji zawodowej i społecznej niż taka, która odbywa się w otwartym środowisku. Po trzecie – bardzo pozytywny odbiór działalności Zakładu przez mieszkańców, a także lokalny biznes, przyczynił się do znacznego zmniejszenia liczby osób bezrobotnych wśród niepełnosprawnych mieszkańców Żor.

W kategorii otwarty rynek – Limatherm Components Sp. z o.o. z Chorzowa

Firma ta rozpoczęła działalność w roku 2007 w Chorzowie. Zajmuje się produkcją komponentów do budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. Główny nurt produkcji to głowice przyłączeniowe do budowy termometrów przemysłowych oraz kostki ceramiczne do połączeń elektrycznych wewnątrz obudów. Jest to firma produkcyjna, w której na 236 osób zatrudnionych 224 to osoby z niepełnosprawnością , co stanowi 95 proc. wszystkich zatrudnionych. Priorytetem jest zatrudnianie osób niewidomych i niesłyszących, stworzenie dla nich nowych stanowisk pracy oraz wspomaganie ich w życiu społecznym.

Firma stara się pomagać i rozwijać pozazawodowe pasje i zainteresowania swoich pracowników, sponsoruje m.in. działania Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach, gdzie w drużynie goalballa – piłki dźwiękowej dla niewidomych – grają jej pracownicy.

Osoby zatrudnione w firmie mogą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i nabywać zupełnie nowe umiejętności. Firma podejmuje działania integracyjne najczęściej są to wspólne spotkania podsumowujące rok pracy, oraz wycieczki integracyjne połączone ze zwiedzaniem różnych ciekawych i pięknych miejsc.

W kategorii instytucja – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

MOPS w Katowicach jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Katowice. Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone gminy oraz zadania powiatu, a także zadania z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej powierzone przez Radę Miasta Katowice i prezydenta Katowic.

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” działa nieprzerwanie od 2010 roku, początkowo w ramach projektu „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, a od 2015 roku jest kontynuowany w ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowany przez Miasto Katowice i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu jest dążenie do poprawy jakości życia, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice oraz zwrócenie uwagi ogółu mieszkańców na problemy osób z niepełnosprawnością. W jego ramach podjęto regularną współpracę z szeregiem podmiotów kulturalnych i sportowych, szkół oraz organizacji społecznych. Takie podejście skutkuje zwiększeniem możliwości podmiotów i pozwala na prowadzenie nowatorskich, interdyscyplinarnych działań. Ponadto w ramach Programu „Teraz My!” organizowane są regularne zajęcia dla osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia.

SUPER LODOŁAMACZ 2016 – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy”

Periodyk „Nasze Sprawy” ukazuje się już od czerwca 1988 r. a na ogólnopolskiej arenie wydawniczej od marca 1990 r. Powstał w spółdzielczym środowisku inwalidów i osoby z niepełnosprawnością od początku do dziś stanowią trzon zespołu redakcyjnego. We wrześniu tego roku ukaże się jego wydanie z numerem 300!

Pismo na trwałe wpisało się w pejzaż informacyjny i wydawniczy kraju. Jego najważniejszą misją jest pełnienie roli podstawowego nośnika informacji dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, ich organizacji, pracodawców i instytucji powołanych do pracy na ich rzecz.

„Nasze Sprawy” są pomostem między osobami niepełnosprawnymi, a ich pracodawcami, prezentują konkretne przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z niepełnosprawnością, specyfikę ich działania i osiągnięcia, ich oczekiwania wobec potencjalnych pracowników z niesprawnościami.

Grupom osób niepełnosprawnych, które mogą i chcą podjąć pracę zawodową – poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy, samorządami terytorialnymi, innymi podmiotami i organizacjami – wskazuje określone możliwości i kierunki kształcenia, które dobrze rokują przyszłemu zatrudnieniu i osiągnięciu dobrej, stabilnej pozycji zawodowej.

Misją pisma – w myśl hasła: „Jesteśmy z Wami i wśród Was!” – jest pełna, kompetentna informacja na temat zasad funkcjonowania rynku pracy osób z niepełnosprawnością, systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej, służenie niezależną, rzetelną informacją i publicystyką całemu środowisku.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016 – Hanna Pasterny

Jest osobą niewidomą, autorką trzech książek i należy sądzić, że nie jest to jej ostatnie słowo. Pełna pomysłów i energii pokazuje, że warto być w życiu aktywnym. Nawet jeśli się nie widzi..

Zaczęła pracować w biurze posła Andrzeja Markowiaka, najpierw jako wolontariuszka, ale już po dwóch miesiącach zaproponowano jej stałą pracę. Świetnie znała francuski i angielski, do tego angażowała się w wiele inicjatyw społecznych, głównie dotyczących niepełnosprawnych. Uczestniczyła w czteromiesięcznym wolontariacie w Belgii.

Hanna nie widzi od urodzenia. Czy łatwo się z tym pogodziła? – Gdy poszłam do liceum, wstydziłam się chodzić z białą laską. Byłam jedyną niewidomą…

Ambicja jednak zwyciężyła. Hanna poświęcała dużo więcej czasu na naukę, niż osoba widząca. Bez trudu dostała się na romanistykę. Wykłady nagrywała, a potem – w domu – przepisywała brajlem. Oprócz romanistyki ukończyła podyplomową logopedię. Przez rok uczyła francuskiego w szkole podstawowej. Pracowała też jako logopeda w przedszkolu, pomagając niewidomym dzieciom ze złożoną niepełnosprawnością. Obecnie jest konsultantką ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, współpracuje ze środowiskowymi czasopismami, w tym z „Naszymi Sprawami”.

Wyróżnienie – Marcin Mikulski

To prawdziwy „człowiek orkiestra”! Jest m.in. założycielem i prezesem Stowarzyszenia Aktywne Życie z Katowic. W ramach tej działalności jest pomysłodawcą i realizatorem wielu akcji, które są szeroko komentowane w ogólnopolskich i regionalnych mediach, m.in. „Łam bariery – sięgaj dalej”, „Ąrchitekci na wózki” „Manifestacja Godności Osób Niepełnosprawnych” ,Piknik Spadochronowy „Nie chodzę – latam!”.

W 2012 utworzył drużynę rugby na wózkach „Dragons” – zawodników z porażeniem czterokończynowym. Opracował plan konstrukcji i produkcji wózków sportowych dla tej dyscypliny, dzięki któremu wyposażył wszystkich zawodników w wózki do gry własnej produkcji! W ramach działań Stowarzyszenia jest pomysłodawcą i organizatorem Katowickich Turniejów Rugby na Wózkach, które od 2011 roku są już imprezą cykliczną.

Od 2012 r. jest przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, w pracach której skupia się na problemie projektowania uniwersalnego, tj. dostępności przestrzeni miejskiej dla wszystkich mieszkańców. Prowadzi „Sklep Bez Barier”, jest pomysłodawcą i współtwórcą stale aktualizowanego informatora „Katowice bez barier”, jest pierwszym laureatem Śląskiej Nagrody Obywatelskiej, a zawodowo zajmuje się masteringiem dźwięku – ma na swoim koncie opracowanie ponad 700 płyt!

Zobacz galerię

Oprac. i fot. IKa

Źródło: http://naszesprawy.eu/Skip to content