Nasze Sprawy: Zbyt daleko idąca ingerencja w przejrzystość procedury przyznającej zaświadczenia de minimis – POPON ocenia projekt nowego rozporządzenia

Nasze Sprawy: Zbyt daleko idąca ingerencja w przejrzystość procedury przyznającej zaświadczenia de minimis – POPON ocenia projekt nowego rozporządzenia

Nasze Sprawy: Zbyt daleko idąca ingerencja w przejrzystość procedury przyznającej zaświadczenia de minimis – POPON ocenia projekt nowego rozporządzenia

W związku z nowym rozporządzeniem KE nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis konieczne stało się znowelizowanie przepisów dotyczących wydatkowania środków gromadzonych przez prowadzących ZPCh i ZAZ na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Nowe rozporządzenie KE zmienia całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu do poziomu maksymalnie 300 000 tys. EUR (dotychczas limit wynosił 200 tys. EUR). Dla każdego przypadku przyznania nowej wysokości pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych trzech lat.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ZFRON z dnia 10 czerwca 2024 r.

Cały artykuł
Oprac. kat
Źródło: https://naszesprawy.eu/Facebook
LinkedIn
Skip to content