Niepełnosprawni zarobią więcej. POPON komentuje zmiany dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni zarobią więcej. POPON komentuje zmiany dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

Od następnego miesiąca zmienią się przepisy dofinansowania pracy z PFRON-u.
Trwające od miesięcy protesty organizacji społecznych i związków pracodawców przeciwko zmniejszeniu dofinansowania pracy niepełnosprawnych nareszcie przyniosły skutek.
Od września podstawą wyliczania dopłaty Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do stanowiska pracy będzie 1386 zł, czyli kwota minimalnego wynagrodzenia z 2011 r.
Dotąd bazę stanowiła minimalna płaca z 2009 r., czyli 1276 złotych. Zmiana przepisów dotyczy zarówno zakładów pracy chronionej (ZPCh), jak i otwartego rynku pracy.

To „odmrożenie” podstawy wyliczeń jest efektem uchwalonej w czerwcu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W ubiegłym roku parlament przyjął zapisy skrajnie niekorzystne dla osób niepełnosprawnych. Doprowadziły one do ograniczenia dopłat do ich pracy i podniesienia wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Organizacja przedsiębiorców Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej ostrzegała już na etapie prac legislacyjnych, że zmiany muszą doprowadzić do drastycznego spadku zainteresowania zatrudnianiem niepełnosprawnych.
Tak też się stało i zakłady pracy chronionej zaczęły systematycznie rezygnować z tego statusu. Jeszcze na początku 2012 r. funkcjonowało ich 1745, a w kwietniu – już tylko 1686.

Co bardzo ważne, zmniejszyła się liczba osób pracujących nie tylko w ZPCh, lecz także na otwartym rynku – w styczniu zatrudnionych było 72 tys. niepełnosprawnych pracowników, a pod koniec marca – już o 2 tys. mniej.
Trudno więc się dziwić, że zarówno pracodawcy, jak organizacje zrzeszające niepełnosprawnych zjednoczyły się i wspólnie działały na rzecz wycofania się ustawodawcy z niekorzystnych zmian.

Skuteczniejszy nadzór nad pieniędzmi

Wskutek tych nacisków parlament w czerwcu z jednej strony wycofał się z krytykowanych zapisów, z drugiej dał PFRON-owi dodatkowe narzędzia do kontroli pracodawcy, zatrudniającego osoby niepełnosprawne.

Fundusz będzie mógł m.in. kontrolować, czy zakład przekazuje dofinansowanie na konto bankowe pracownika lub przesyła na jego adres zamieszkania. Dotąd kwestia ta nie była w żaden sposób uregulowana, co pozwalało na nadużycia.
– Ustawodawca chce w ten sposób uszczelnić system i wyeliminować nieuczciwych pracodawców – podkreśla Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
Nowością jest również to, że warunkiem otrzymania dofinansowania z PFRON będzie konieczność wypłaty w terminie wynagrodzenia, a także wpłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przepis ten wejdzie w życie dopiero w październiku.

Jakie pieniądze dla niepełnosprawnych?

Aby obliczyć wysokość dofinansowania z PFRON-u, należy 1386 zł przemnożyć przez odpowiedni współczynnik.
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą więc otrzymywać w ZPCh 2984,8 zł brutto dofinansowania, natomiast na otwartym rynku pracy – 1746,3 zł.
Pracownicy ze stopniem umiarkowanym niepełnospraw-ności w ZPCh dostaną 1593,9 zł, na otwartym rynku – 1115,7 zł dopłaty. Zaś osoby ze stopniem lekkim odpowiednio 623,7 zł i 436,5 złotych.
Natomiast od 1 stycznia 2013 r. nastąpi zrównanie kwot dofinansowania dla chronionego i otwartego rynku pracy. Podstawą wyliczania dofinansowania będzie kwota 1500 złotych.

Autor: DOROTA STEC-FUS
Źródło: Dziennik Polski