Nowa Ustawa o Ochronie Sygnalistów Opublikowana w Dzienniku Ustaw

Nowa Ustawa o Ochronie Sygnalistów Opublikowana w Dzienniku Ustaw

Nowa Ustawa o Ochronie Sygnalistów Opublikowana w Dzienniku Ustaw

24 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Prezydent RP podpisał ustawę 19 czerwca 2024 roku. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 25 września 2024 roku. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Założenia Nowej Ustawy

Ustawa o ochronie sygnalistów wprowadza szereg regulacji dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Kluczowe założenia ustawy obejmują:

 • Warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa.
 • Środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa.
 • Zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
 • Zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu.
 • Zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa.
 • Zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa.
 • Zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniem działań następczych.

Kim jest Sygnalista?

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Może to być:

 • Pracownik
 • Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
 • Przedsiębiorca
 • Prokurent, akcjonariusz lub wspólnik
 • Członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • Stażysta, wolontariusz, praktykant
 • Funkcjonariusz oraz żołnierz

Zakres Naruszeń Prawa

Zgodnie z ustawą, naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w różnych dziedzinach, takich jak:

 • Korupcja
 • Zamówienia publiczne
 • Usługi, produkty i rynki finansowe
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
 • Bezpieczeństwo transportu
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
 • Bezpieczeństwo żywności i pasz
 • Zdrowie i dobrostan zwierząt
 • Zdrowie publiczne
 • Ochrona konsumentów
 • Ochrona prywatności i danych osobowych
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
 • Rynek wewnętrzny UE, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
 • Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela w relacjach z organami władzy publicznej

Wyłączenia

Ustawa nie obejmuje informacji objętych:

 • Przepisami o ochronie informacji niejawnych
 • Tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych
 • Tajemnicą narady sędziowskiej
 • Postępowaniem karnym w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności

Procedura Zgłaszania Naruszeń

Po powzięciu informacji o naruszeniu prawa, sygnalista może dokonać:

 • Zgłoszenia wewnętrznego – poinformowania o naruszeniu podmiotu prawnego, którego sygnalista jest pracownikiem lub pozostaje w innych relacjach o charakterze zarobkowym
 • Zgłoszenia zewnętrznego – skierowania informacji do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Ujawnienia publicznego – podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej

Ochrona Sygnalistów

Ustawa zabrania podejmowania działań odwetowych wobec sygnalistów oraz prób lub groźb stosowania takich działań.

Kogo Dotyczy Ustawa?

Ustawa o sygnalistach nakłada obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń na podmioty sektora publicznego i prywatnego, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Podmioty działające w sektorze finansowym, niezależnie od liczby pracowników, również muszą wdrożyć takie kanały. Jednostki organizacyjne gmin i powiatów liczące mniej niż 10 000 mieszkańców są zwolnione z tego obowiązku, jednak pozostałe podmioty mogą tworzyć wewnętrzne kanały zgłoszeń dobrowolnie.

Szkolenie dla Członków Organizacji

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 7 czerwca 2024 roku zorganizowała szkolenie dla swoich członków pt. „Sygnaliści – wszystko, co musisz wiedzieć. Jak poczuć, że to ma sens”, aby przygotować ich na nadchodzące zmiany.

 

Link do ustawy: Dz.U. 2024 poz. 928Facebook
LinkedIn
Skip to content