Nowe prawo 2019: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Nowe prawo 2019: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Realizacja programów wsparcia będzie następować w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma służyć wsparciu społecznemu, zawodowemu lub zdrowotnemu niepełnosprawnych. Jest to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Przychodami funduszu będą m.in. obowiązkowe składki (płatnicy składek będą uiszczać łącznie składki na Fundusz Pracy i fundusz solidarnościowy w wysokości 2,45 proc., przy czym z tej wpłaty zostanie wyodrębniona składka na fundusz solidarnościowy w wysokości 0,15 proc.) oraz danina solidarnościowa wprowadzona w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1.000.000 zł za rok podatkowy).

Środki funduszu będą przeznaczone m.in. na realizację programów rządowych i resortowych, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia niepełnosprawnych. Programy mające na celu wsparcie niepełnosprawnych może przyjmować Rada Ministrów lub minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Zasadą jest, że realizacja tych programów będzie odbywać się w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert. Nabór wniosków będzie dokonywany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Podmioty te będą także zamieszczać na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Anna Puszkarska

Źródło: rp.plFacebook
LinkedIn
Skip to content