Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. o pomocy de minimis

Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. o pomocy de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 15 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej regulujące udzielanie pomocy de minimis w okresie 1.01.2024 – 31.12.2030, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023) – które zastępuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.  

Zgodnie z nowym rozporządzeniem KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. o pomocy de minimis całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 tys. EUR (dotychczas limit wynosił 200 tys. EUR).

Szczegóły w zakresie nowych zasad wydatkowania pomocy de minimis przedstawimy Państwu odrębnie.

Pełna treść rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831.

Rozporządzenie KE z 13.12.2023 o pomocy de minimisFacebook
LinkedIn
Skip to content