Od września wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych

Od września wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych

Kolejna nowelizacji przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych wchodzi w życie we wrześniu. Jej celem jest uszczelnienie systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków publicznych poprzez:
  • wzmocnienie uprawnień kontrolnych Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • odmrożenie podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych
  • uzupełnienie niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji o nowe regulacje prawne dla efektywniejszego nadzoru i realizacji zadań przewidzianych w ustawie

Najważniejsza i najbardziej oczekiwana przez pracodawców zmiana to odmrożenie podstawy dofinansowania. Od września pracodawcy będą brali pod uwagę kwotę minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedniego, czyli 1386 zł. Obecnie wynosi ona 1276 zł. To jest bardzo potrzebna zmiana. Od 1 lipca bowiem ponownie spadło dofinansowanie dla lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, koszty pracy wzrastają nieustannie. Ponadto zainteresowanie zatrudnieniem osób niepełnosprawnych bardzo widocznie spadło w ostatnich miesiącach – mówi Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Nowością jest również to, iż pracodawca, który chce otrzymywać dofinansowanie będzie musiał przekazać pracownikowi wynagrodzenie albo na rachunek bankowy albo przesłać na adres zamieszkania tego pracownika. Ustawodawca chce w ten sposób uszczelnić system i wyeliminować nieuczciwych pracodawców – tłumaczy Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON. Jednak dotyczy to niewielkiej grupy, gdyż większość pracowników ma już swoje konta – dodaje.

Warunkiem do otrzymania dofinansowania będzie również konieczność poniesienia w terminie kosztów płacy, które stanowią wynagrodzenie brutto, a także obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z tą różnicą, że ten przepis wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji.Facebook
LinkedIn
Skip to content