PFRON: Budujemy Dostępność Plus

PFRON: Budujemy Dostępność Plus

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest ważnym partnerem w budowaniu i wdrażaniu działań wynikających z Programu Dostępność Plus. W misji Funduszu zapisane jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

 

Dostępność ogranicza niepełnosprawność

Niepełnosprawność powstaje wtedy, gdy osoba trafia na barierę. Jeśli uda się zniwelować te przeszkody wówczas osoba niepełnosprawna będzie mogła w sposób pełny, na równi z innymi, pełnosprawnymi osobami, uczestniczyć w społeczeństwie.

 

Celem Programu Dostępność Plus jest właśnie podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli naszego kraju. Działania Funduszu w szczególności będą skupiać się na wspieraniu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, miejsca zamieszkania, jakości usług transportu zbiorowego, dostępności cyfrowej oraz innych obszarów mających wpływ na aktywność osób z niepełnosprawnościami.

Ile osób skorzysta z pomocy PFRON?

Według danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła niemal 4,7 mln. Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że znacznie większa część społeczeństwa może mieć trwałe, ale również czasowe ograniczania. Są to między innymi osoby poruszające się przy pomocy kul, lasek, ludzie po udarze, pacjenci placówek ochrony zdrowia czy też rodzice z wózkiem dziecięcym, podróżujący z ciężkim bagażem oraz osoby słabsze fizycznie. Zatem z pozytywnych działań, w które będzie zaangażowany PFRON szacuje się, że skorzysta niemalże 30% polskiego społeczeństwa.

 

Sześć działań z udziałem Funduszu

  • Obszary, w których PFRON realizuje działania w ramach Programu Dostępność Plus to:
  • Budynki bez barier,
  • Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego,
  • Dostępne treści multimedialne,
  • Mobilność,
  • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,
  • Praca w administracji.

Realizacja wymienionych działań odbywać się będzie między innymi poprzez finansowanie likwidacji barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami. W ramach projektu realizowanego z wykorzystaniem środków UE Fundusz przeprowadzi szkolenia dla 5000 pracowników przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z zachowaniem dbałości o aspekt dostępności cyfrowej rozwijany będzie internetowy System Obsługi Wsparcia, który ułatwia osobom z niepełnosprawnościami wnioskowanie o różnego rodzaju formy pomocy. Ze środków PFRON udzielane będą dofinansowania, które zwiększają mobilność osób niepełnosprawnych. W tym celu będzie udzielane wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy także dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niesłyszących. Istotne jest również wyposażenie samochodu w oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych, zakup elektrycznych skuterów inwalidzkich i elektrycznego napędu do wózków ręcznych.

 

Program Funduszu Wyrównywania różnic między regionami III wspomaga zakup przez placówki rehabilitacyjne busów do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Do realizacji działania Praca w administracji rozwijany będzie program PFRON Stabilne zatrudnienie czy Absolwent, w ramach których udzielane jest wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

 

Dostępność cyfrowa w PFRON

Każda osoba korzystająca z e-usług Funduszu takich jak na przykład System Obsługi Wsparcia czy System Obsługi Dofinansowań i Refundacji, powinna mieć pełny dostęp do używanych w nich funkcjonalności oraz do zamieszczonych tam informacji.

 

Dostępność cyfrowa jest procesem. Pracownicy PFRON dążą do całkowitej dostępności, która czasami w tak złożonych systemach nie jest wcale łatwa do wypracowania. Priorytetem Funduszu jest aby wszystkie systemy czy strony internetowe spełniały międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Jest to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C). Właśnie ten dokument jest zbiorem wytycznych, które wyjaśniają jak osiągnąć dostępność.

 

Całkowita dostępność wszystkich elementów e-usług Funduszu, możliwość obsłużenia, odczytania ich zawartości, stanów, informacji o błędach, są bardzo ważne dla użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W szczególności wdrażanie zasad WCAG do rozwiązań informatycznych jest ważne dla osób korzystających z technologii asystujących. Na stronach internetowych PFRON publikowane są także materiały multimedialne. Poddawana są one adaptacji dla osób niesłyszących. Umieszczane są w nich napisy i tłumaczenie na język migowy. Dla tych osób została udostępniona funkcjonalność tłumacza online. Daje to możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego, który dzięki komunikacji wideo pośredniczy w rozmowie z infoliniami Funduszu.

 

Dbałość o aspekt dostępności został powierzony osobie z niepełnosprawnością wzrokową w roli Lidera Dostępności. W proces wdrożeni są również redaktorzy portalu, programiści czy testerzy z niepełnosprawnością ruchową czy wzrokową.

 

Zaangażowanie w dostępność

Przedstawiciele Funduszu opiniują projekty aktów prawnych oraz biorą udział w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach dotyczących dostępności.

Ważnym punktem zaangażowania PFRON w rządowy Program Dostępność Plus jest obecność Funduszu w Radzie Dostępności.

25 lutego br. Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg odebrała nominację na członka Rady od Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

 

Zadaniem Rady Dostępności jest dbanie o większą dostępność przestrzeni publicznej działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności, sygnalizowanie potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących dostępności, monitorowanie realizacji programu Dostępność Plus oraz zatwierdzanie zmian programowych.

 

Tłumaczenie na język migowy

 

Źródło: pfron.org.pl