PFRON: Dofinansowanie do Oprocentowania Kredytów dla Zakładów Pracy Chronionej i Przedsiębiorstw Społecznych

PFRON: Dofinansowanie do Oprocentowania Kredytów dla Zakładów Pracy Chronionej i Przedsiębiorstw Społecznych

Do kiedy i gdzie składać wnioski?

22 listopada 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił nowe warunki dotyczące dofinansowania do oprocentowania kredytów dla zakładów pracy chronionej i przedsiębiorstw społecznych na rok 2024. Informacje te są kluczowe dla przedsiębiorców chcących uzyskać wsparcie finansowe na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Podstawa Prawna

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej lub będący przedsiębiorstwem społecznym ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Warunkiem jest przeznaczenie tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Terminy i Miejsca Składania Wniosków

PFRON wyznaczył okres składania wniosków od 1 stycznia do 15 listopada danego roku kalendarzowego. Wnioski należy składać do Oddziału PFRON właściwego dla siedziby zakładu lub przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby pracodawcy, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej lub przedsiębiorstwa społecznego po 15 listopada danego roku kalendarzowego, złożyli wniosek za okres od 16 listopada do końca tego roku do 31 stycznia roku następnego.

Kto Może Skorzystać z Dofinansowania?

Wnioski o dofinansowanie do oprocentowania kredytu może złożyć każdy pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej lub posiadający status przedsiębiorstwa społecznego. Warunkiem jest złożenie wniosku oraz wykorzystanie kredytu na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Uwaga! Jeśli kredyt jest częściowo wykorzystywany na cele związane z rehabilitacją, dofinansowanie przysługuje tylko na tę część.

Ograniczenia Dofinansowania

PFRON nie udziela dofinansowania do oprocentowania kredytów przeznaczonych na zakup nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie zakładu pracy chronionej lub przedsiębiorstwa społecznego), finansowanie inwestycji pod wynajem, zakup samochodów osobowych oraz wydatki lub przedsięwzięcia sfinansowane ze środków publicznych.

Również kredyty zabezpieczone lokatą na rachunku bankowym pracodawcy, spłacone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie kwalifikują się do wsparcia.

Wysokość Dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść do 50% oprocentowania kredytu zaciągniętego w banku lub w kasie oszczędnościowo-kredytowej. PFRON precyzuje jednak, że maksymalne oprocentowanie kredytu nie może przekraczać stopy WIBOR trzymiesięczny i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Ostateczna kwota kredytu, która może być objęta dofinansowaniem, zależy od iloczynu określonej sumy i liczby pracowników niepełnosprawnych o różnych stopniach niepełnosprawności, na których rehabilitację zawodową lub społeczną przeznaczono środki z kredytów.

Wartościowe wsparcie finansowe, jakie oferuje PFRON, może znacząco przyczynić się do rozwijania zakładów pracy chronionej i przedsiębiorstw społecznych, promując jednocześnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dlatego przedsiębiorcy powinni być świadomi możliwości uzyskania dofinansowania i złożyć wnioski w wyznaczonym terminie. To krok w kierunku bardziej inkludującego społeczeństwa i równych szans na rynku pracy.

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content