PFRON: Komunikat dot. artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej

PFRON: Komunikat dot. artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej

W nawiązaniu do artykułu prasowego „PFRON blokuje wypłatę dopłat do pensji” opublikowanego 20 listopada br. w Dzienniku Gazecie Prawnej informuję, że działania podejmowane przez PFRON mają umocowanie w art. 26a ust. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o rehabilitacji. PFRON będąc dysponentem środków publicznych zobligowany jest do wydatkowania ich w sposób celowy i oszczędny (art. 44 ustawy o finansach publicznych), a zatem także do zapobiegania niebezpieczeństwu wydatkowania ich w sposób niewłaściwy.

Należy zaznaczyć, że średniomiesięcznie pomocą w postaci dofinansowań objętych jest 28,5 tys. pracodawców zatrudniających 212 tys. pracowników. PFRON miesięcznie przeznacza na ten cel około 300 mln zł. Monitorowaniem objęto 950 podmiotów, którzy miesięcznie wnioskowali o wypłatę na łączną kwotę: 9 637 858,17zł, a zatem czynnościom sprawdzającym poddano ok. 3% Beneficjentów dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie za 09/2020 złożyło 668 podmiotów na łączną kwotę ok. 9,3 mln. zł. Na dzień dzisiejszy wypłacono dofinansowanie 367 podmiotom na kwotę ok. 3,4 mln. zł, 121 podmiotom ustalono saldo na 0,00 zł (kwota wnioskowana – 0,4 mln. zł), a wobec pozostałych trwają czynności.

Czynności sprawdzające pozwalają PFRON na weryfikację zgodności ze stanem faktycznym danych, zawartych w składanych do PFRON dokumentach, a grupa Beneficjentów wyłonionych do badania, objęła tych, u których wystąpiły nieprawidłowości w opłacaniu składek ZUS we wcześniejszych (w tym przedepidemicznych) okresach. Podkreślamy, że czynności sprawdzające pozwalają na opóźnienie wypłaty środków o 14 dni, w stosunku do standardowych 25 dni od złożenia wniosku, a postępowanie administracyjne jest wszczynane w przypadkach, gdy podmiot potrzebuje dłuższego terminu na opłacenie składek. Każdorazowo wypłata środków PFRON jest dokonywana niezwłocznie po powzięciu informacji o prawidłowo opłaconych składkach. Maksymalnie uproszczona procedura wymiany danych między PFRON a ZUS oraz kontakt telefoniczny i mailowy z Beneficjentami pozwala na szybką weryfikację i pozytywne zamknięcie weryfikacji.

W czasie pandemii zapisy powołanych ustaw nie zostały zmienione, a nałożone na Fundusz obowiązki związane z koniecznością kontrolowania wydatków publicznych nie zostały zdjęte. Mając jednak na uwadze trudną sytuację wynikającą z pandemii Covid-19 PFRON wyłączył z weryfikacji okresy objęte tzw. Tarczą Kryzysową 1.0 tj. marzec, kwiecień, maj 2020 r. a także wszystkie podmioty, których PKD zostały zawarte w Ustawie z dnia 17 września 2020 r. (tzw. „Tarcza 5.0”). Ponadto grupa podmiotów objętych badaniem została zawężona do Beneficjentów w ogóle nie opłacających składek ZUS. Nie wolno zapominać, że ostatecznymi beneficjentami pomocy PFRON są pracownicy niepełnosprawni i to w ich interesie jest, aby zatrudniający ich przedsiębiorcy opłacali za nich składki terminowo i w całości.

PFRON elastycznie oraz adekwatnie do aktualnych warunków korzysta z narzędzi kontrolnych, reaguje na zmieniające się otoczenie prawne i gospodarcze oraz podejmuje wszelkie czynności, by realizacja zadań ustawowych nie była nadmiernie uciążliwa dla Beneficjentów. Należy podkreślić, że dla podmiotów nieobjętych weryfikacją, tj. ok 27,5 tys. środki wypłacane są w trybie przyspieszonym od początku trwania epidemii, mimo iż ustawa o rehabilitacji przewiduje termin 25 dni.

 

Michał Plewka
Rzecznik prasowy
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content