PFRON: Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych

https://pixabay.com/

PFRON: Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy z regulowaniem należności z tytułu wpłat na PFRON możesz wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Twój wniosek powinien zawierać

 • imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
 • dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • prośbę o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat na Fundusz ze wskazaniem okresu zadłużenia,
 • uzasadnienie:
  • przyczyny powstania zadłużenia,
  • przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości,
  • proponowane warunki spłaty (ilość lub kwota rat, termin płatności rat),
 • podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska – pamiętaj, że wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

Jeżeli we wniosku zostaną wykryte braki, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Jeśli ich nie usuniesz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

W przypadku zaległości już objętych decyzją ratalną bądź odroczeniową możesz złożyć wniosek o zmianę tej wydanej decyzji w części rat, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Wniosek wraz z dokumentami możesz przesłać elektronicznie

 • za pomocą portalu ePUAP oraz
 • z uwagi na wyjątkowe okoliczności w formie scanu na skrzynkę e-mail dw_rozliczenia@pfron.org.pl

jak również wysłać pocztą.

We wniosku powinieneś wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej:

 1. w przypadku pełnej księgowości – sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, ) za lata 2018-2019, potwierdzonych za zgodność z oryginałem; w przypadku, gdy nie ma obowiązku sporządzania ww. sprawozdań finansowych – wyciągów z księgi przychodów i rozchodów lub zeznań podatkowych rocznych PIT za ww. okres, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
 2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, które powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;
 3. oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy powinno być aktualne na dzień złożenia oświadczenia;
 4. formularza (obowiązującego od dnia 15.11.2014 r.) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;

 

Formularz – pomoc de minimis. 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Fundusz prosi o nadesłanie formularza informacji przedstawianych przez podmiot przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony.

Formularz – pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. Euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze drogowego transportu towarów limit pomocy de minimis wynosi 100 tys. Euro, dla sektora rolnictwa limit wynosi 20 tys. Euro, a dla sektora rybołówstwa i akwakultury 30 tys. Euro.

 

Źródło: https://www.pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content