PFRON: PFRON ma nową radę nadzorczą

PFRON: PFRON ma nową radę nadzorczą

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powołała w piątek członków rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jej prezesem, z mocy ustawy, jest pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister Paweł Wdówik.

Cieszymy się z powołania nowej rady nadzorczej. Dzięki inicjowanym, opiniowanym i zatwierdzonym przez nią programom systematycznie zwiększamy pomoc dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ten sposób możemy skuteczniej realizować naszą misję, jaką jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych – powiedział prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Poprzez różnorodność programów realizowanych głównie we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi Fundusz obejmuje wsparciem finansowym osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, we wszystkich dziedzinach życia i służy wzmacnianiu ich aktywności zarówno zawodowej, jak i społecznej.

Działania muszą być zróżnicowane. Mamy program „Dostępność+”. Wzrosły także dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Obiecane w Funduszu Solidarnościowym programy są realizowane. Niczego nie zabrano. Chcę podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością chcą być aktywne, nie można ich traktować wyłącznie jako odbiorców świadczeń – podkreślił wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, a zarazem prezes rady nadzorczej PFRON.

Programy rady nadzorczej PFRON to zdecydowana reakcja na potrzeby osób niepełnosprawnych, na które system jeszcze nie zareagował. Tego przykładem jest powołany w 2017 roku pilotażowy program pomocy poszkodowanym w wyniku żywiołu, który na stałe wpisał się w działania Funduszu.

W 2019 roku na realizację programów rady nadzorczej PFRON zaplanowano budżet w wysokości 283 mln zł. To wzrost o ponad 180 mln względem 2015 roku. Planowane jest kolejne zwiększenie środków.

Rada nadzorcza ma bezpośredni wpływ na kierunki wykorzystania środków Funduszu w celu reagowania na potrzeby środowiska. Zarząd Funduszu oraz rada nadzorcza na bieżąco analizują efektywność realizowanych programów.

Do zadań rady nadzorczej należy także m.in. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu, opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON, dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu.

Kadencja rady nadzorczej trwa dwa lata. W jej skład powołani zostali:

  1. Aleksandra Kieres – Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”, Członek m.in. Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Pomagających Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
  2. Renata Górna – członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
  3. Krzysztof Rowiński – Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych
  4. Zofia Żuk – Związek Pracodawców Business Centre Club
  5. Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
  6. Iwonna Kulikowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej (Ministerstwo Finansów)
  7. Janusz Piątek – Związek Rzemiosła Polskiego
  8. Bernarda Machniak – Forum Związków Zawodowych
  9. Jan Zając – Prezes Zarządu: Fundacja Ziko dla Zdrowia, Ziko Apteka Sp. z o.o., Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Ziko Sp. z o.o. – Właściciel i Prezes Zarządu
  10. Mariusz Mituś – Członek m.in. Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną

Galeria zdjęćFacebook
LinkedIn
Skip to content