PFRON: Prezes PFRON w Radzie Ochrony Pracy

Jan Śniadek podczas pierwszego posiedzenia rady, fot. Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Sejmu

PFRON: Prezes PFRON w Radzie Ochrony Pracy

Prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz powołany został w skład działającej przy Sejmie RP Rady Ochrony Pracy. To organ nadzoru nad warunkami pracy, który sprawuje kontrolę nad Państwową Inspekcją Pracy.

Jan Śniadek podczas pierwszego posiedzenia rady, fot. Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Sejmu
Podczas uroczystości powołania, marszałek sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że Rada Ochrony Pracy to wyjątkowa instytucja, która pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia.

Przewodniczącym Rady został poseł Janusz Śniadek. Podczas posiedzenia przypomniał, że misją tego gremium oraz Państwowej Inspekcji Pracy, nad którą ROP sprawuje nadzór, jest budowanie poczucia bezpieczeństwa ochrony zdrowia pracowników. Ocenił, że ochrona pracy jest nieustannie ważna, m.in. w związku ze zmieniającymi się technologiami.

Do najważniejszych zadań ROP należy ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy, wyrażanie stanowiska na temat programów działalności PIP oraz wniosków wynikających z tych ocen, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy, inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii, a także występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy.

Radę powołuje i odwołuje marszałek sejmu, a jej kadencja trwa cztery lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

Źródło: http://www.pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content