PFRON: Przekroczenie terminu na złożenienie wniosku Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A

PFRON: Przekroczenie terminu na złożenienie wniosku Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A

W związku z trwającą obecnie sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pragnie przypomnieć, o zasadach obowiązujących w czasie trwania epidemii, związanych z ewentualnymi trudnościami w składaniu papierowych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A, wraz z załącznikami).

Przekroczenie terminu
W przypadku przekroczenia terminu w złożeniu do PFRON wniosku w formie papierowej, Beneficjent ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu na jego złożenie.

W takiej sytuacji Wnioskodawca powinien przesłać, w terminie 30 dni (zmiana wprowadzona art. 15zzzzzn2 ust. 3 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi:

  1. wniosek o wsparcie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z dotychczasowymi zasadami) – do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON, gdy Beneficjent jest już zarejestrowany w SODiR lub do Biura PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa), gdy występuje z wnioskiem zgłoszeniowym,
  2. wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie lub refundację wg załączonego wzoru (docx 40 KB) – do Biura PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. We wniosku o przywrócenie terminu należy wskazać przyczyny niedotrzymania terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundację składek oraz uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy Fundusz zachęca – zwłaszcza teraz – osoby składające wnioski w formie papierowej (które dotychczas nie korzystały z formy elektronicznej lub z różnych względów od niej odstąpiły) do zmiany sposobu składania wniosków (Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A) na wersję elektroniczną przez udostępniony w tym celu bezpłatny System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (dalej: SODiR).

Jednocześnie PFRON informuje, że w związku ze zniesieniem większości ograniczeń związanych ze stanem epidemii (w tym przywróceniem powszechnego dostępu do urzędów pocztowych), w chwili obecnej do przywrócenia terminu na złożenie wniosków o wypłatę świadczeń, nie obowiązują zasady zawarte w komunikacie Funduszu z dnia 24 marca 2020 r.. Oznacza to, że Beneficjenci którzy uchybili terminowi na złożenie właściwego dokumentu obowiązani są wykazać brak swojej winy w tym uchybieniu, na zasadach wynikających z art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W tym trudnym czasie liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie. Podejmujemy wszelkie niezbędne i zalecane środki ostrożności i dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu w dalszym uzyskiwaniu wsparcia PFRON.

Rozporządzenia

  1. § 4.1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 651),
  2. § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1218)

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content