PFRON: Refundacja składek również obejmie „mały ZUS”

PFRON: Refundacja składek również obejmie „mały ZUS”

Wnioskodawcy, którzy do dnia 08.01.2019 r. złożyli w ZUS wnioski o zmniejszenie wysokości składek w ramach tzw. „małego ZUSu” mogą ubiegać się o refundację składek z PFRON w wysokości:

100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada znaczny stopień niepełnosprawności;
60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności;
30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada lekki stopień niepełnosprawności.

Z „małego ZUS” mogły skorzystać podmioty gospodarcze, które:

 1. jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
 2. w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
 3. przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
 4. nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
 5. prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
 6. nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
 7. nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Ważne! Z „małego ZUS” nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako:

 1. twórca, artysta,
 2. osoba wykonująca wolny zawód,
 3. wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 4. osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

 

Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Źródło: pfron.org.pl