PFRON: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 a wsparcie z SODiR

PFRON: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 a wsparcie z SODiR

Przepisy ostatniej – szóstej tarczy branżowej[1] upoważniły Radę Ministrów (o ile zajdzie taka potrzeba) do przedłużenia i rozszerzenia pomocy – w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

W związku z tym przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19[2], które wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Przepisy tego rozporządzenia pozwalają na kontynuację wsparcia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w określonych branżach, m.in. zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, czy też jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy tej udzielają właściwe instytucje, np. ZUS, czy urzędy pracy.

Fundusz przypomina, iż pozyskiwanie innych form wsparcia do kosztów, dofinansowanych lub refundowanych ze środków PFRON – w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub w formie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne[3] – powinno być odpowiednio wykazane przez wnioskodawcę w składanych dokumentach
do PFRON za okresy sprawozdawcze, których pomoc z innych źródeł dotyczy.

Zasady wypełniania dokumentów składanych do PFRON (w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań
i Refundacji – dalej SODIR) w przypadku korzystania – z uwagi na pandemię COVID-19 – z innych form pomocy, kierowanej do przedsiębiorców o określonych branżach, zostały wyjaśnione w tym artykule. Natomiast wyjaśnienia w zakresie wykazywania pomocy w SODiR, pozyskanych w ramach tarcz antykryzysowych od 1.0 do 4.0 dostępne są w tym miejscu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
lub dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON lub z infolinią Departamentu ds. Rynku Pracy pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy możliwy jest również za pośrednictwem poczty e-mail. Zapytania należy kierować na adres: sod@pfron.org.pl .

 


[1] Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255)

[2] Dz.U. z 2021 r., poz. 152

[3] Na podstawie odpowiednio art. 26a-26c i 25a-25d  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r., poz. 426, ze zm.)

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content