PFRON: Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2020 rok

PFRON: Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2020 rok

Przypominamy, że zgodnie z przepisami¹, przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały-przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedstawia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (pobierz 1) lub oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do sporządzania takich sprawozdań (pobierz 2).

W celu sprawniejszej realizacji zadania weryfikacji sytuacji ekonomicznej wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń, w tym roku Fundusz również będzie korzystał ze złożonych przez beneficjentów elektronicznych sprawozdań finansowych – dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dlatego też wnioskodawcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania do KRS, nie są zobligowani składać ich do PFRON. Należy jednak mieć na uwadze, iż złożone w KRS sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez Fundusz pod kątem braków formalnych/błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, PFRON ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572), wydłużony został termin na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2020 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 października 2021 r.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe lub skan oświadczenia za 2020 r. podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym, które nie jest dostępne w KRS, należy przesłać bezpośrednio na wskazane poniżej skrzynki e-mail właściwych terytorialnie Oddziałów PFRON:

 1. Oddział Dolnośląski: sprawozdania.wroclaw@pfron.org.pl
 2. Oddział Kujawsko-Pomorski: torun@pfron.org.pl
 3. Oddział Lubelski: lublin@pfron.org.pl
 4. Oddział Lubuski: zielonagora@pfron.org.pl
 5. Oddział Łódzki: pfron.lodz@pfron.org.pl
 6. Oddział Małopolski: krakow@pfron.org.pl
 7. Oddział Mazowiecki: warszawa@pfron.org.pl
 8. Oddział Opolski: sprawozdania.opole@pfron.org.pl
 9. Oddział Podkarpacki: sprawozdania.rzeszow@pfron.org.pl
 10. Oddział Podlaski: bialystok@pfron.org.pl
 11. Oddział Pomorski: gdansk@pfron.org.pl
 12. Oddział Śląski: katowice@pfron.org.pl
 13. Oddział Świętokrzyski: kielce@pfron.org.pl
 14. Oddział Warmińsko-Mazurski: olsztyn@pfron.org.pl
 15. Oddział Wielkopolski: sprawozdania.poznan@pfron.org.pl
 16. Oddział Zachodniopomorski: szczecin@pfron.org.pl

Niezłożenie – przez podmioty do tego zobowiązane – sprawozdania finansowego za 2020 r. bądź „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r.” do KRS lub właściwego Oddziału PFRON w terminie do 15 października 2021 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych lub oświadczeń o braku obowiązku sporządzania tychże sprawozdań, nie dotyczy:

 • pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa
  lub rybołówstwa;
 • pracodawców mających status mikro- lub małego przedsiębiorcy (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1);
 • pracodawców niebędących przedsiębiorcami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 4);
 • beneficjentów ubiegających się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (tj. składających wyłącznie wnioski Wn-U-G lub Wn-U-A)2

Informacje prawne:

[1] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, ze zm.)

[2] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content