PFRON: Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2021 rok

PFRON: Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2021 rok

Przypominamy, że zgodnie z przepisami¹, przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały-przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedstawia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (pobierz1) lub oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do sporządzania takich sprawozdań (pobierz2).

W tym roku Fundusz również będzie korzystał ze złożonych przez beneficjentów elektronicznych sprawozdań finansowych – dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dlatego też wnioskodawcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania do KRS, nie są zobligowani składać ich do PFRON. Należy jednak mieć na uwadze, iż złożone w KRS sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez Fundusz pod kątem braków formalnych/błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, PFRON ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia.

Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561). Wobec powyższego wydłużony został także termin na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2021 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON – do dnia 15 października 2022 r.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe lub skan oświadczenia za 2021 r. podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym, które nie jest dostępne w KRS, należy przesłać bezpośrednio na wskazane poniżej skrzynki e-mail właściwych terytorialnie Oddziałów PFRON:

 1. Oddział Dolnośląski: sprawozdania.wroclaw@pfron.org.pl
 2. Oddział Kujawsko-Pomorski: torun@pfron.org.pl
 3. Oddział Lubelski: lublin@pfron.org.pl
 4. Oddział Lubuski: zielonagora@pfron.org.pl
 5. Oddział Łódzki: pfron.lodz@pfron.org.pl
 6. Oddział Małopolski: krakow@pfron.org.pl
 7. Oddział Mazowiecki: warszawa@pfron.org.pl
 8. Oddział Opolski: sprawozdania.opole@pfron.org.pl
 9. Oddział Podkarpacki: sprawozdania.rzeszow@pfron.org.pl
 10. Oddział Podlaski: bialystok@pfron.org.pl
 11. Oddział Pomorski: gdansk@pfron.org.pl
 12. Oddział Śląski: katowice@pfron.org.pl
 13. Oddział Świętokrzyski: kielce@pfron.org.pl
 14. Oddział Warmińsko-Mazurski: olsztyn@pfron.org.pl
 15. Oddział Wielkopolski: sprawozdania.poznan@pfron.org.pl
 16. Oddział Zachodniopomorski: szczecin@pfron.org.pl

Niezłożenie – przez podmioty do tego zobowiązane – sprawozdania finansowego za 2021 r. bądź „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r.” do KRS lub właściwego Oddziału PFRON w terminie do 15 października 2022 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych lub oświadczeń o braku obowiązku sporządzania tychże sprawozdań, nie dotyczy:

 • pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa
  lub rybołówstwa;
 • pracodawców mających status mikro- lub małego przedsiębiorcy (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1);
 • pracodawców niebędących przedsiębiorcami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 4);
 • beneficjentów ubiegających się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (tj. składających wyłącznie wnioski Wn-U-G lub Wn-U-A)2

 

Informacje prawne:

[1] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, ze zm.)

[2] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content