Ważny komunikat PFRON: Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Ważny komunikat PFRON: Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Uprawniony pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) – na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.

Dodatkowo pracodawcy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa powyżej.

Świadczenia pozyskane przez pracodawcę do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych z FGŚP nie wykluczają możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Niemniej pracodawca, zamierzający skorzystać ze wsparcia z FGŚP, o którym mowa – powinien dowiedzieć się czy nie ma żadnych przeszkód w łączeniu obu rodzajów dofinansowań, ze strony podmiotu, który udziela pomocy w postaci dofinansowania z FGŚP.

W zakresie PFRON istotne jest, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.

Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

  1. ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
  2. z dochodów publicznych (wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych), o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dokonując analizy wsparcia w postaci dofinansowania wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 – uznał, że wsparcie, o którym mowa nie stanowi pomocy publicznej ani też pomocy de minimis, ponieważ nie spełnia kryteriów do zakwalifikowania się do tego rodzaju pomocy. Jednak środki wypłacone z FGŚP na ten cel, stanowią środki publiczne. Jednocześnie analizując przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, należy stwierdzić, że nie są to środki publiczne, mieszczące się w katalogu dozwolonych przepisem art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji (czyli takich, które dopuszczają dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON do tej części kosztów płacy, które zostały poniesione z tych środków publicznych).

Dlatego też pracodawca, który otrzymał lub otrzyma dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, musi – w celu otrzymania dofinasowania do wynagrodzeń z PFRON:

  1. Wypłacić koszty płacy pracownika niepełnosprawnego zgodnie z wymogami art. 26a ust. 1a¹ pkt 1a, 2, 3 i ust. 1a² ustawy o rehabilitacji, tj. we właściwej formie, we właściwych terminach oraz w przypadku wynagrodzenia netto – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do PFRON. Co istotne – pełna kwota aktualnych kosztów płacy przysługujących pracownikowi wg nowych zasad, wynikających z art. 15g ustawy o COVID – musi być w całości poniesiona wg zasad określonych w przepisach ustawy o rehabilitacji, o których mowa powyżej.
  2. Wykazać kwotę wsparcia, pozyskaną do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z FGŚP – w pozycji 53 załącznika INF-D-P, gdyż są to środki publiczne.

 

W przypadku, gdy pracodawca nie wpisał w pozycji 53 załącznika INF-D-P kwoty pozyskanej dla danej osoby z FGŚP, powinien złożyć korektę wniosku (oraz załączników), w której wykaże tę informację. Korekta ta może spowodować obowiązek zwrotu do PFRON kwoty zawyżonego dofinansowania. Bowiem wartość dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego z PFRON wyliczana jest zgodnie z objaśnieniem nr 17 do druku INF-D-P. Wg tego objaśnienia kwotę do wypłaty wykazywaną w poz. 55 załącznika INF-D-P ustala się poprzez wybranie najniższej kwoty spośród:

  • kwoty ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (poz. 51 formularza INF-D-P);
  • kwoty kosztów płacy pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty (poz. 52-53 formularza INF-D-P);
  • limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (poz. 54 formularza INF-D-P).

Jednocześnie wnioskodawca, który korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnionemu pracownikowi, jest zobligowany wykazać w INF-D-P (poz. 21-44) oraz WN-D (poz. 36-39 i 41) faktyczny – obniżony wymiar czasu pracy. Tym samym – w przypadku osób niepełnosprawnych – oznacza to obniżenie kwoty bazowej dofinansowania (pozycja 51 formularza INF-D-P) – proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Bowiem w zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego, warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Dlatego też pracodawca wykazuje we wniosku lub korekcie wniosku faktyczny wymiar czasu pracy, a nie ten, który był wskazany dotychczas – np. w umowie o pracę.

 

Źródło: PFRONFacebook
LinkedIn
Skip to content