PFRON: Termin do opłacenia składek – poz. 44 we wniosku Wn-U-G

PFRON: Termin do opłacenia składek – poz. 44 we wniosku Wn-U-G

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw1 od stycznia 2022 r. płatnicy składek ZUS opłacający składki na własne ubezpieczenia, w tym osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej lub akcjonariusze prostej spółki akcyjnej zobowiązani są do rozliczania i opłacania składek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

Wobec powyższego termin do opłacenia składek wykazywany w poz. 44 we wniosku Wn-U-G lub korekcie wniosku Wn-U-G – począwszy od wniosków składanych za styczeń 2022 r. – będzie domyślnie uznawany przez PFRON jako termin płatności składek do 20 dnia każdego miesiąca.

W przypadku wniosków Wn-U-G składanych w formie papierowej brak uzupełnienia pozycji 44 (Termin do opłacenia składek) lub wskazanie w tej pozycji kodu 1 albo 2 będzie traktowane przez PFRON jako termin płatności składek do 20 dnia każdego miesiąca.

Natomiast w przypadku wniosków Wn-U-G składanych za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji pozycja 44 (Termin do opłacenia składek) we wniosku Wn-U-G zostanie domyślnie uzupełniona kodem 1 (bez możliwości edycji/zmiany), co również będzie oznaczać termin płatności składek do ZUS 20 dnia każdego miesiąca. Do tego terminu Fundusz doliczy 14 dodatkowych dni na płatność, wynikające z art. 25a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

W przypadku wniosków i korekt za okresy do grudnia 2021 r. włącznie pozycję 44 we wniosku Wn-U-G wypełnia się jak dotychczas.

Jednocześnie Fundusz przypomina, iż:

  • w poz. 45 we wniosku Wn-U-G (Data opłacenia składek) Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać faktyczną datę opłacenia składek za dany okres sprawozdawczy;
  • wniosek Wn-U-G za dany miesiąc należy złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten okres sprawozdawczy.

W przypadku pytań bądź wątpliwości w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON lub z infolinią Departamentu ds. Rynku Pracy pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy możliwy jest również za pośrednictwem poczty e-mail. Zapytania należy kierować na adres: sod@pfron.org.pl .

 

1 Dz. U. z 2021, poz. 2105

Dz. U. z 2021, poz. 573, ze zm.

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content