PFRON: Wnioski Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A – stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii

https://pixabay.com/pl/

PFRON: Wnioski Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A – stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii

Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii – termin i bezpieczna forma składania wniosków Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A
W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a tym samym ewentualnych utrudnień w składaniu papierowych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A, wraz z załącznikami) przyjęte zostają zasady, o których mowa poniżej.

Przekroczenie terminu
Wnioski Beneficjentów, którzy wybrali papierową formę ich składania, złożone do PFRON po terminie przewidzianym w przepisach prawa (odwołanie do rozporządzeń), ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, w tym konieczność pozostawania w domu z obawy o zdrowie własne i innych osób, będą uznawane za wnioski złożone terminowo. W takiej sytuacji Wnioskodawca powinien przesłać, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi:

  1. wniosek o wsparcie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z dotychczasowymi zasadami) – do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON, gdy Beneficjent jest już zarejestrowany w SODiR lub do Biura PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa), gdy występuje z wnioskiem zgłoszeniowym,
  2. wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie lub refundację wg załączonego wzoru (docx 40 KB) – do Biura PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. We wniosku o przywrócenie terminu należy wskazać przyczyny niedotrzymania terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundację składek.

Przekroczenie terminu na złożenie korekty wniosku w formie papierowej, nie spowoduje pozostawania korekty bez rozpatrzenia. Wnioski korygujące można złożyć w najbliższym możliwym okresie.

Fundusz zachęca – zwłaszcza teraz – osoby składające wnioski w formie papierowej (które dotychczas nie korzystały z formy elektronicznej lub z różnych względów od niej odstąpiły) do zmiany sposobu składania wniosków (Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A) na wersję elektroniczną przez udostępniony w tym celu bezpłatny System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (dalej: SODiR).

Za pośrednictwem SODiR osoby korzystające z wyżej wskazanego wsparcia PFRON, mogą wysyłać wnioski i korekty wniosków, a ponadto – w razie wątpliwości w kwestii uzupełniania wniosków – wysyłać za pośrednictwem modułu Korespondencja pytania do Funduszu. Wniosek złożony elektronicznie, pozwala na jego szybkie zweryfikowanie w SODiR, a tym samym skraca czas oczekiwania na wypłatę wsparcia. Wnioskodawca bezpośrednio po wysłaniu wniosku ma podgląd, czy dokument został przyjęty i pozytywnie zweryfikowany przez system. Jeżeli wniosek zostanie błędnie wypełniony, a tym samym skierowany „do korekty”, to osoba wysyłająca dokumenty ma możliwość niezwłocznego złożenia poprawnej korekty. Osoba korzystająca z SODiR posiada stały dostęp do korespondencji, która generuje się bezpośrednio po złożeniu dokumentu, co pozwala na szybszy przepływ informacji z PFRON.

Dane do logowania
Aby otrzymać dane do logowania do SOiDR (jednorazowe hasło i login) Wnioskodawca, który jest już zarejestrowany w SODiR – może przesłać do Funduszu na adres skrzynki właściwego terytorialnie Oddziału PFRON prośbę o udostępnienie danych umożliwiających zalogowanie. Prośba o nadanie nowego hasła i loginu powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko/pełna nazwa Beneficjenta, adres, NIP, REGON, numer PFRON, login do logowania się w SODiR (o ile jest znany w sytuacji wcześniejszego korzystania z SODiR). Dodatkowo prośba powinna być podpisana przez wnioskodawcę, bądź osobę upoważnioną, dla której Wnioskodawca przedłożył w Funduszu stosowne pełnomocnictwo. Login oraz jednorazowe hasło zostaną wysłane Wnioskodawcy – ze względów bezpieczeństwa – pisemnie.

Zdalne załatwianie spraw
Jednocześnie Fundusz przypomina, iż w związku z aktualnym, ogłoszonym stanem epidemii – w trosce o zdrowie Państwa, jak również pracowników PFRON –  osobiste załatwianie wszelkich spraw, związanych z refundacją składek na ubezpieczenia społeczne oraz z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Biurze i Oddziałach PFRON jest niemożliwe. Wobec czego zachęcamy do korzystania przede wszystkim z komunikacji elektronicznej. Aktualnie wnioski dotyczące refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, można złożyć:

  • za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora (w przypadku złożenia wniosku w placówce Poczty Polskiej decydująca jest data stempla pocztowego, natomiast w razie skorzystania z usług innego operatora pocztowego – data wpływu pisma do PFRON),
  • w samoobsługowych punktach obsługi kancelaryjnej udostępnionych w wojewódzkich oddziałach PFRON oraz w Biurze PFRON.

PFRON przypomina również, iż pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, mogą skorzystać z telefonicznych konsultacji pod numerem (22) 581-84-10 (wew. 1). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Przed wykonaniem telefonu należy przygotować dane umożliwiające identyfikację Beneficjenta w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (numer PFRON, a w przypadku braku rejestracji w SODiR – nr NIP lub REGON). Ponadto możliwe jest zadanie pytania na skrzynkę mailową: sod@pfron.org.pl .

W tym trudnym czasie, który zmusza nas do zmiany dotychczasowych standardów pracy, liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie. Podejmujemy wszelkie niezbędne i zalecane środki ostrożności i dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu w dalszym uzyskiwaniu wsparcia PFRON.

Rozporządzenia
§ 4.1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 651),

§ 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1218)

Źródło: PFRONSkip to content