PFRON z dostępem do bazy orzeczeń. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

pixabay

PFRON z dostępem do bazy orzeczeń. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie mógł korzystać z informacji gromadzonych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN). Dzięki temu zweryfikuje dane ubiegających się o refundację składek oraz pracowników, których wynagrodzenia są objęte dopłatami. Przyznanie funduszowi takiego prawa przewiduje rządowy projekt nowelizacji tzw. specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. Zawiera on istotną z punktu widzenia pracodawców zmianę art. 68ge ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Obecnie wskazuje on, że firma znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej może otrzymywać subsydia płacowe na pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi jako pomoc publiczną, o której jest mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, tylko do 31 grudnia br. Projektowane brzmienie art. 68ge nie określa już granic czasowych, co w praktyce oznacza, że takie zasady korzystania z pomocy publicznej będą stosowane przez cały okres obowiązywania Komunikatu Komisji. Modyfikacji ulegnie również art. 68gd, który reguluje zasady wydatkowania 20 proc. pieniędzy zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Potrzebna jest do tego zgoda prezesa PFRON, która zgodnie z nowymi przepisami będzie wyrażana w formie decyzji administracyjnej. Pracodawca będzie mógł się od niej odwołać poprzez złożenie do PFRON wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. – Uruchamianie środków na ochronę miejsc pracy powinno następować jak najszybciej. Dlatego lepiej, gdyby do wydania zgody wystarczał sam wniosek i informacja o jej udzieleniu, a dopiero odmowa miałaby formę decyzji – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Organizacja w przesłanych uwagach do projektu proponuje więc modyfikację tej propozycji odnoszącej się do art. 68gd. Dodatkowo postuluje, aby przy tej okazji wprowadzić jeszcze jedną zmianę dotyczącą ZFRON. Chodzi o doprecyzowanie przepisów, że wydatki z tego funduszu, które nie stanowią przysporzenia dla pracodawcy, np. w ramach pomocy indywidualnej dla niepełnosprawnego pracownika, są pokrywane w kwotach brutto, a nie netto (obecnie budzi to wątpliwości interpretacyjne). W projekcie nowelizacji specustawy covidowej są też zawarte zmiany związane z udzielaniem rekompensat dla zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), którym w czasie epidemii spadły przychody z prowadzonej działalności. Teraz jest tak, że rekompensata przysługuje do wypłaconego wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, a po zmianach (o czym pisaliśmy w DGP) będzie obejmować całość kosztów płacy. To jednak nie wszystko, bo zmienią się też inne warunki korzystania z takiej pomocy, w tym jej wyliczania. Obecnie jest ona wypłacana w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności ZAZ lub zmniejszenia pochodzącego z niej przychodu, a po wejściu w życie ustawy możliwe będzie uwzględnianie spadku przychodu z miesiąca objętego wnioskiem w porównaniu ze średniomiesięcznym przychodem z IV kwartału 2019 r. Co ważne, inny będzie katalog dokumentów potwierdzających spadek przychodów. Zamiast kopii umów, które nie mogły być wykonane z uwagi na epidemię, wystarczające będą oświadczenia o liczbie dni przestoju w danym miesiącu albo wysokości przychodu z miesiąca, którego dotyczy wniosek, i analogicznego miesiąca poprzedniego roku lub IV kwartału 2019 r. Jest to o tyle istotne, że wiele ZAZ nie dysponuje umowami na świadczenie określonych usług, np. cateringu, bo często są one podpisywane dopiero w ciągu roku, a z powodu epidemii i funkcjonujących obostrzeń nie były one w ogóle zawierane. Wreszcie wydłużony będzie termin składania wniosku o rekompensatę – ZAZ będzie miał na to dwa miesiące, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek. Etap legislacyjnyProjekt ustawy przed pierwszym czytaniem w Sejmie.

 

Autor: Michalina Topolewska
Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content