Podkarpacko-lubelscy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

Podkarpacko-lubelscy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

Łamią stereotypy i zachęcają do myślenia o osobach niepełnosprawnych, jako bardzo dobrych pracownikach – to Lodołamacze, firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne.

W dniu dzisiejszym w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie wręczono statuetki dla pracodawców wrażliwych społecznie.

Lodołamacze to konkurs Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i fundacji FAZON. Powstał z chęci promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Laureaci Konkursu to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – mówi Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Tytułowe Lodołamacze przyznano w kilku kategoriach. W kategorii Zatrudnienie Chronione pierwsze miejsce statuetkę Lodołamacza otrzymała firma Łuksja sp. z o.o. z Łukowa. II miejsce i srebrny medal Cukiernicza Spółdzielnia Roksana w Strzyżowie, III miejsce i brązowy medal Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Dobry w Nowej Sarzynie. W Kategorii Otwarty Rynek Pracy pierwsze miejsce otrzymała firma PPUH Elmar sp. z o.o. z Rzeszowa. Srebrny medal i drugie miejsce Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek, M. Mamczarz Sp. J. z Lublina. Trzecie miejsce Orlen PetroTank sp. z o.o. z Widełki. W kategorii Instytucja statuetkę Lodołamacza i pierwsze miejsce otrzymał Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie. Drugie miejsce i srebrny medal Urząd Miasta Lublina. Natomiast trzecie miejsce I brązowy medal otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Kapituła przyznała również nagrody honorowe: Lodołamacza Specjalnego oraz Super Lodołamacza. Lodołamacza Specjalnego otrzymał Andrzej Szałach z Lublina. W tej kategorii wyróżniono Józefa Orłowskiego. Natomiast Super Lodołamacza przyznano Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy a wyróżnienie Stowarzyszeniu Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej.

Ogólnopolska gala finałowa będzie miała miejsce w Zamku Królewskim w Warszawie 8 października.

Laureaci

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymuje: Łuksja sp. z o. o. w Łukowie

Łuksja Spółka z o.o. jest zakładem pracy chronionej, stwarzającym pracownikom niepełnosprawnym szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz pełnej zawodowej, społecznej i leczniczej rehabilitacji. W tym celu obejmuje się osoby niepełnosprawne Indywidualnymi Planami Rehabilitacji. W ramach wdrażania tychże planów Spółka organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników. Zapewnia podstawową, specjalistyczną i rehabilitacyjną opiekę medyczną w przychodni wyposażonej w nowoczesny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny. Pracownikom udziela się także pomocy finansowej na wydatki na leki i badania specjalistyczne oraz przedmioty medyczne. W ramach rehabilitacji społecznej Zakład uczestniczy w organizacji festynów, pikników oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Spółka dba o warunki pracy osób niepełnosprawnych. Dla ich poprawy w latach 2013-2014 wybudowano nowoczesny zakład produkcji odzieży. Wyeliminowano w nim bariery architektoniczne, a także zmniejszono do minimum wysiłek fizyczny pracowników.

W ramach prowadzenia szeroko zakrojonej działalności charytatywnej i pomocowej na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie Łukowskim przy wsparciu i za pośrednictwem firmy utworzono Stowarzyszenie na rzecz tych osób. Spółka wspiera Stowarzyszenie materialnie i organizacyjnie. Jest ono prowadzone społecznie przez Prezesa i Gł. Księgowego Spółki.

W 2013 roku zatrudniała ponad 235 osób w tym ponad 159 osób niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły Konkursu Lodołamacze 2014 działalność Łuksja sp. z o. o. w Łukowie to przykład godny naśladowania.

 • II miejsce i srebrny medal: Cukiernicza Spółdzielnia Roksana w Strzyżowie
 • III miejsce i brązowy medal: Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Nowej Sarzynie

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymuje: PPUH „Elmar” Sp. z o.o. w Rzeszowie

Firma PPUH Elmar sp. z o.o. działająca na terenie Rzeszowa jest producentem odzieży wierzchniej. Od 1991 roku zatrudnia osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W 2013 roku firma zatrudniała 66 pracowników z tym 35 osób niepełnosprawnych. W 2013 roku w firmie utworzono kolejne dwa nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Firma stara się wychodzić naprzeciw potrzebom swoich pracowników. Dba o niwelowanie barier architektonicznych w miejscu pracy. Pomieszczenia zakładu są dostosowane do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Spółka udziela także pomocy pracownikom niepełnosprawnym ze środków ZFRON w postaci zwrotu kosztów dojazdów do i z pracy, zwrotu kosztów zabiegów rehabilitacyjnych oraz kosztów zakupu indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego. Zdaniem Kapituły Konkursu Lodołamacze 2014 działalność firmy Elmar sp. z o. o. w Rzeszowie to przykład godny naśladowania.

 • II miejsce i srebrny medal: Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek, M. Mamczarz Sp. J. w Lublinie
 • III miejsce i brązowy medal: ORLEN PetroTank Sp. z o.o.w Widełce

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymało: Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki działa na terenie całego woj. podkarpackiego, zrzeszając ponad 3500 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku. Związek zajmuje się całoroczną i kompleksowa rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzacych Działania te realizowane są poprzez indywidualne oraz grupowe szkolenia z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską, indywidualne zajęcia z czynności samoobsługowych, grupowe zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej, poradnictwo technologiczne oraz indywidualne zajęcia z obsługi sprzętu komputerowego. Związek prowadzi również specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i naukę technik szybkiego zapamiętywania. Swoim podopiecznym pomaga w doborze pomocy optycznych. Zaopatruje ich także w sprzęt przystosowany do potrzeb osób niewidomych.

W ramach rehabilitacji zawodowej Związek w chwili obecnej realizuje program Wsparcia Osób Niewidomych na Rynku Pracy. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki zatrudnia w przeliczeniu na etaty 19.75 pracowników w tym 15,75 etatu to pracownicy niepełnosprawni. Ponad 31% załogi do osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a ponad 48% to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dwudziestu pracowników PZN to osoby niepełnosprawne ze schorzeniami specjalnymi.

 • II miejsce i srebrny medal: Urząd Miasta Lublin
 • III miejsce i brązowy medal: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2014

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

Organizacja powstała w 1994 roku, a jako Stowarzyszenie zarejestrowana została w roku 2001. Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poprzez podejmowane przedsięwzięcia, prowadzoną rehabilitację społeczną i zawodową stara się zaspokajać potrzeby osób niepełnosprawnych i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ich opiekunów.

Do najważniejszych osiągnieć Stowarzyszenia zaliczyć można: utworzenie w 2004 r. WTZ w Dębicy, utworzenie w 2007 r. WTZ w Bobrowej Woli a 2009 roku utworzenie ZAZ w Woli Żyrakowskiej. W latach 2004-2013 Stowarzyszenie objęło codzienną rehabilitacją 346 osób niepełnosprawnych, w tym: WTZ w Dębicy – 107 osób, WTZ w Bobrowej Woli – 66 osób, ZAZ w Woli Żyrakowskiej – 43 osób, OAZiS w Korzeniowie – 70 osób oraz w projekcie „Lepsze jutro” – 60 osób.

Stowarzyszenie jest również pracodawcą osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudnionych jest 63,84 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 18,38 to osoby (w przeliczeniu na etaty) niepełnosprawne. W stowarzyszeniu praktyki szkolne i zawodowe realizują osoby przygotowujące się do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Szczególnym celem stowarzyszenia jest aktywizowanie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Działania w tym zakresie prowadzone są we wszystkich placówkach. Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem szkoleń zawodowych, warsztatów aktywizacyjnych i staży zawodowych. Podopieczni Stowarzyszenia brali udział w licznych szkoleniach i warsztatach podwyższających kompetencje społeczne i zawodowe. Obecność na organizowanych spotkaniach przedstawicieli władz i zaproszonych gości świadczy o dużym zainteresowaniu środowiska i sympatii dla organizacji. Na organizowane spotkania integracyjne zapraszane są osoby niepełnosprawne, podopieczni z zaprzyjaźnionych placówek i instytucji, przedstawiciele współpracujących ze Stowarzyszeniem instytucji i organizacji.

Każda placówka prowadzona przez Stowarzyszenie realizuje swoje założenia programowe prowadzące do maksymalnego usprawnienia swoich podopiecznych. Zdaniem Kapituły Konkursu Lodołamacze 2014 działalność Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy to przykład to godny naśladowania.

Wyróżnienie – Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2014

Pan Andrzej Szałach z Lublina

Pan Andrzej Szałach od 1980 roku jest osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu znacznym. Od 1990 roku aktywnie działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Pełnił wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji w organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych min.:

 • od 1991 roku nieprzerwanie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu (LZINR).
 • w latach 1992 – 2008 prowadził biuro Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu,
 • w 1994 roku współuczestniczył w tworzeniu Lubelskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki i był jego Wiceprzewodniczącym do 1999 roku;
 • w 1999 r. współtworzył Ogólnopolską Federację Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo (OFOONR) i od początku istnienia jest jej Przewodniczącym;
 • w 2003 roku, jako przewodniczący Zarządu OFOONR, współtworzył Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) z siedzibą w Warszawie, którego był początkowo Wiceprzewodniczącym, a od listopada 2008 do kwietnia 2012 r. przewodniczącym.
 • Z ramienia PFON został w 2009 roku powołany w skład Zarządu Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – European Disability Forum (EDF).

Jako Przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku współorganizował międzynarodową konferencję na pt. „Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020”.

Pan Andrzej Szałach od 1990 roku współorganizował także wiele imprez skierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych m.in. turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy turystyczne, ogniska i inne imprezy integracyjne. Od 1990 r. brał również czynny udział w organizacji Ogólnopolskich Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdów Samochodowych „KOZIOŁEK”, pełniąc w ostatnich latach funkcję Komandora tej imprezy.

Jego wieloletni dorobek w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, udział w pracach różnych gremiów oraz praca w Eropean Disability Forum świadczy o wielkim zaangażowaniu w sprawy osób niepełnosprawnych i ogromnej wiedzy w tym zakresie. Zdaniem Kapituły Konkursu Lodołamacze 2014 działalność Pana Andrzeja Szałacha to przykład godny naśladowania.

Wyróżnienie: Pan Józef Orłowski z Łukawicy

Kontakt: Anna Skupień, rzecznik@popon.pl; tel.: 502 198 977