Podkarpacko-Lubelscy Laureaci Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016

Podkarpacko-Lubelscy Laureaci Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016

Podkarpacko-Lubelska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • prof. dr hab. Aleksander Bobko – Senator RP, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP
 • Dawid Baran – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Włodzimierz Biaduń – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Jerzy Dębski – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Kierownik Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Adam Panek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Ryszard Cebula – Prezes Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych
 • Krzysztof Tokarz – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON

Kategoria Zatrudnienie Chronione

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 7, 36 – 100 Kolbuszowa

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech powstał w roku 1996 i do tej pory pozostaje w całości polską firmą rodzinną. Zakład zatrudnia 239 pracowników z tego 123 to osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne pracują w firmie na różnych stanowiskach, zarówno kierowniczych jak i robotniczych. Aktualna produkcja zakładu to 30 mln sztuk wyrobów z możliwością rozszerzenia produkcji. Firma „Orzech” jest uczestnikiem oraz laureatem rządowego programu „Poznaj Dobrą Żywność”. Zakład prowadzi szereg działań na rzecz pracowników niepełnosprawnych promując ich aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego. Tworzone są między innymi indywidualne programy rehabilitacji, których celem jest zmniejszenie ograniczeń zawodowych niepełnosprawnych pracowników. Zakład wspiera finansowo ze środków ZFRON rehabilitację społeczną i leczniczą swoich niepełnosprawnych pracowników. Osoby niepełnosprawne korzystają między innymi z pomocy w formie pożyczek, zwrotów kosztów dojazdu do pracy, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz protez. Firma Orzech prowadzi szereg działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz stwarza im możliwości przekwalifikowania. Infrastruktura zakładu dostosowana jest do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zakład prowadzi działalność charytatywną, stale współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, szpitalami i domami dziecka udzielając pomocy finansowej lub ofiarowując produkty firmy.
Zdaniem Kapituły działalność Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o. w Kolbuszowej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zasługuje na tytułu Lodołamacza 2016 w kategorii Zatrudnienie Chronione.

 • II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, Wola Rafałowska 214, 36-017 Błędowa Tyczyńska
 • III miejsce i brązowy medal: Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Ele-Comp. Sp. z o. o.,ul. Podkarpacka 61, 35-082 Rzeszów

Firma ELE-COMP sp. z o. o. powstała w 1992 roku, a od 1999 roku zatrudnia osoby niepełnosprawne. W chwili obecnej spółka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 43,75 pracowników. Ponad 50% załogi stanowią osoby niepełnosprawne. W obszarze działania firmy znajduje się sprzedaż hurtowa i detaliczna pełnego asortymentu artykułów elektroinstalacyjnych oraz oświetleniowych. Budowanie obecnego sukcesu firmy właściciele rozpoczęli jako Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjnych Ele-Comp S.C., które w 1997 roku przekształcili w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma systematycznie rozwija również kontakty i współpracę zagraniczną. Osoby niepełnosprawne stanowią bardzo ważny element w zarzadzaniu firmą. Zarówno w okresie kiedy firma posiadała status zakładu pracy chronionej jak i obecnie osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracodawcy. Niepełnosprawni pracownicy firmy mogą korzystać nieodpłatnie z opieki medycznej, diagnostyki oraz zabiegów rehabilitacyjnych oraz wsparcia finansowego na różne formy rehabilitacji społecznej.

Zdaniem Kapituły działalność firmy Ele-Comp sp. z o. o. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zasługuje na tytułu Lodołamacza 2016 w kategorii Otwarty Rynek Pracy.

 • I miejsce i srebrny medal: Firma Utrzymania Czystości „SOPEL” Stanisław Sopel, ul. Szarotkowa 9, 35-604 Rzeszów
 • III miejsce i brązowy medal: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2007 roku. W chwili obecnej ROPS w Rzeszowie zatrudnia w przeliczeniu na etaty 97,4 pracowników, w tym 6 etatów pracowników niepełnosprawnych. Systematycznie prowadzone są działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w 2015 roku utworzono nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych (1,5 etatu). Do podstawowych zadań ROPS należy realizacja zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki społecznej. ROPS dofinansowuje działania organizacji pozarządowych i instytucji na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wspiera tworzenie nowych miejsc pracy oraz działania służące poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych. Realizuje programy współfinansowane ze środków PFRON. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność ROPS w zakresie wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym poprzez dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. W 2007 roku na terenie woj. podkarpackiego funkcjonowały 2 zakłady aktywności zawodowej (w Rymanowie Zdroju i Nowej Sarzynie), zatrudniające łącznie 71 osób niepełnosprawnych. Obecnie funkcjonuje 13 takich zakładów, które zatrudniają 461 osób niepełnosprawnych. Według danych PFRON, na koniec 2015r. w woj. podkarpackim działała największa liczba zaz-ów w stosunku do innych województw. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozwija również różne formy dialogu społecznego m.in. poprzez współpracę z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zasługuje na tytułu Lodołamacza 2016 w kategorii Instytucja.

 • II miejsce i srebrny medal: Urząd Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20 – 109 Lublin
 • III miejsce i brązowy medal: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 • Wyróżnienie w kategorii Instytucja otrzymuje: Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16 C

SUPER LODOŁAMACZ 2016

 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21 – 010 Łęczna

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej powstał w grudniu 2006r. Jest największym zakładem tego typu w województwie lubelskim. Umożliwia zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością wymagającym szczególnych warunków pracy. W Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Łęcznej mogą znaleźć zatrudnienie osoby z orzeczonym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest ogółem 83 osoby, z czego 61 stanowią osoby niepełnosprawne. Głównym profilem działalności zakładu jest gastronomia, zakład specjalizuje się w się w żywieniu zbiorowym. Zakład promuje aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W zakładzie tworzone są warunki do rozwoju zainteresowań i talentów osób niepełnosprawnych, między innymi: poezji, prozy, malarstwa oraz rękodzieła artystycznego. Stawia się na eksponowanie kreatywności, promocji własnej osoby, wzmacnianie samooceny i odnoszenie sukcesów w obszarze pracy twórczej. Odbywa się to poprzez udział pracowników zakładu w konkursach, wystawach i wernisażach. Zakład bardzo aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności traktując to, jako najlepszą drogę integracji społecznej. Systematyczne bierze udział w wystawach i targach branżowych. Na każdym kroku kadra zakładu stara przekonywać osoby niepełnosprawne, że mogą i są bardzo dobrymi pracownikami, którzy swoje obowiązki wykonują rzetelnie i sumiennie. W zakładzie wyznaje się idee „niepełnosprawni – zawodowo pełnosprawni”. Zakład dba o rozwój zawodowy pracowników organizując szereg szkoleń w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo ZAZ wykorzystuje środki funduszu aktywności i podejmuje działania poprawiające warunki pracy np. dodatkowe oprzyrządowanie stanowiska pracy, zakup sprzętu ułatwiającego wykonywanie określonych czynności. Ponadto środki funduszu przekazywane są na m.in.: – pomoc w zaspakajaniu potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Na terenie zakładu prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa, poradnictwo medyczne, psychologiczne oraz konsultacje psychiatryczne, doradztwo zawodowe, dodatkowo pracownicy mogą skorzystać z masażu leczniczego i zajęć z fizjoterapeutą. Zakład prowadzi szeroką działalność charytatywną, wspierając wiele akcji społecznych, co jest udokumentowane wieloma wyróżnieniami.

Zdaniem Kapituły działalność Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zasługuje na tytułu Super Lodołamacza 2016.

Wyróżnienie w kategorii Super Lodołamacz:

 • Fundacja Fuga Mundi w Lublinie
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

Profesor doktor nauk medycznych Andrzej Kwolek urodził w 1942 r. w Łańcucie. W 1971 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Śląskiej Akademii Medycznej, następnie w latach 1976 – 1983 pracował w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Górach Tarnowskich jako ordynator oddziału rehabilitacji. W okresie przełomu sierpniowego roku 1980 był inicjatorem utworzenia pierwszego w zakładzie opieki zdrowotnej na Śląsku Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, za co był represjonowany. Po powrocie do Rzeszowie w 1983 roku rozpoczyna pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Rzeszowie, gdzie organizuje pierwszy w województwie oddział rehabilitacji. Następnie kontynuuje swoją pracę w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 jako ordynator oddziału rehabilitacji. W latach 2001-2007 – był dyrektorem Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie – dziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Profesor Andrzej Kwolek jest twórcą „Rzeszowskiej Szkoły Rehabilitacji”. Podkarpacie było białą plamą na mapie rehabilitacji, zmienił to właśnie profesor Andrzej Kwolek.

W 1995 r. habilituje się w Akademii Medycznej w Warszawie a 29 lutego 2008 r. odbiera z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego akt nominacji na stanowisko profesora.

Ważną częścią pracy Profesora i jej szczególnym owocem są Wojewódzkie Sejmiki Rehabilitacyjne – organizowane od 1992 r. Współtworzy je wraz z dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisławem Słowikiem. Sejmiki to spotkania, podczas których uczestnicy szukają konkretnych rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Kapituła pragnie podkreślić rolę i głos Sejmików oraz ogromne zaangażowanie Profesora Andrzeja Kwolka w budowę Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie. W województwie podkarpackim nie było placówki stacjonarnej, która w takim zakresie zabezpieczałaby rehabilitację dzieci. Profesor Andrzej Kwolek angażował się także w działania związane z likwidacją barier architektonicznych, w zmiany prawa budowlanego oraz przystosowanie komunikacji miejskiej dla osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych i niedowidzących.

Jego praca zawodowa zawsze była powiązana z działalnością na rzecz obrony godności człowieka. Jako lekarz zadziwia nie tylko profesjonalizmem, ale i podejściem do chorego. Zawsze pozostaje blisko pacjenta, uznając jego dobro za najważniejszy cel swego działania. Jest powszechnie znanym i cenionym człowiekiem. Należy do grona najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Polsce. Profesor Andrzej Kwolek posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem wielu publikacji i referatów oraz podręcznika „Rehabilitacja Medyczna”, promotorem prac doktorskich, magisterskich, dyplomowych i licencjackich.

Zdaniem Kapituły działalność Profesora Andrzeja Kwolka w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w pełni zasługuje na tytuł Lodołamacza Specjalnego.

Wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny:

 • Janusz Jurek z Lublina
 • Adrian Beściak z Rzeszowa

Ambasador Konkursu Artur Andrus

Podczas Gali wystąpił Animato Kwartet smyczkowy z wokalistą

Patronat honorowy

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina

Patronat medialnyFacebook
LinkedIn
Skip to content