Polskie Radio: Lodołamacze 2017 – Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie

Polskie Radio: Lodołamacze 2017 – Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie

Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Lodołamacze to również pracodawcy, którzy w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków i w szczególny sposób dbają o zdrowie swoich pracowników. To dziennikarze, redaktorzy, którzy w swoich artykułach, audycjach, programach tworzą klimat sprzyjający zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs Lodołamacze organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest XII edycja Kampanii.

Istota Konkursu Lodołamacze:

  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
  • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.
  • wyłonienie najlepiej dostosowanych obiektów i obszarów infrastruktury które są najlepiej dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Promowanie dostępnego dla wszystkich, a szczególnie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością budownictwa oraz jego infrastruktury.
  • promocja zdrowia w miejscu pracy, rozwijanie przez pracodawców aktywności sportowych, wprowadzenie programów zdrowotnych, edukacyjnych podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy zdrowia pracowników.
  • przełamywanie i niwelowanie uprzedzeń i stereotypów, tworzenie klimatu sprzyjającemu promowaniu różnorodności i szacunku wobec osób niepełnosprawnych. Budowanie przez media wizerunku osób niepełnosprawnych, jako wartościowych pracowników. promocja pozytywnych postaw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. Członkowie Kapituł Regionalnych zgłoszą nominację dwóch kandydatów w każdej z kategorii. Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie zgłoszonych nominacji i nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych.

Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2017.

Kategorie konkursowe:

  • Zatrudnienie Chronione – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.
  • Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy.
  • Lodołamacz Instytucja – instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej.
  • Przyjazna przestrzeń- obiekty , przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Zdrowa Firma – pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Pracodawcy, którzy rozwijają różnego rodzaju aktywności- programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne.
  • Dziennikarz bez barier – dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.

Kategorie dodatkowe:

  • Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu.
  • Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu:

2006 r. 201 pracodawców,

2007 r. 267 pracodawców,

2008 r. 342 pracodawców,

2009 r. 386 pracodawców,

2010 r. 369 pracodawców,

2011 r. 350 pracodawców,

2012 r. 330 pracodawców,

2013 r. 375 pracodawców,

2014 r. 400 pracodawców.

2015 r. 414 pracodawców

2016 r. 435 pracodawców

Źródło:polskieradio.plSkip to content