Pomoc de minimis  dofinansowanie stanowiska pracy. Pisze w Prawie pomocy publicznej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Pomoc de minimis  dofinansowanie stanowiska pracy. Pisze w Prawie pomocy publicznej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Czy w ramach pomocy de minimis ze środków ZFRON można w ramach IPR lub puli ogólnej sfinansować dla kadry zarządzającej i działu logistyki zakup smartfonów w ramach dostosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.; dalej zwana ustawą o rehabilitacji) środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) pracodawca ma obowiązek przeznaczać na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ipr) zgodnie z zakładowym regulaminem wydatkowania środków zfron. Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji co najmniej 15% środków zfron pracodawca ma obowiązek przeznaczać na ipr.

 

Zasady tworzenia ipr regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r., w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810 z późn. zm.; dalej zwane rozporządzeniem).

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia ipr mają na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych osoby, dla której jest tworzony. W ramach ipr możliwe do sfinansowania są następujące rodzaje wydatków:

 

1. doradztwo zawodowe w zakresie możliwości szkolenia, przekwalifikowania i dokształcania
2. specjalistyczne badania lekarskie oraz psychologiczne dla celów doradztwa zawodowego
3. szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych
4. wynagrodzenia: pracownika sprawującego opiekę nad uczestnikiem; członków komisji rehabilitacyjnej, ale tylko w części nieobjętej finansowaniem z PFRON na mocy odrębnych przepisów
5. dostosowanie miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
6. inne wydatki ponoszone w ramach realizacji ipr.

 

Jeśli komisja rehabilitacyjna uczestnicząca w tworzeniu ipr stwierdzi, że zakup smartfonu spełni poniższe przesłanki:

 

1) zmniejsza ograniczenia zawodowe osoby niepełnosprawnej
2) zakup smartfonu stanowi dostosowanie miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności

 

wówczas pracodawca ma możliwość sfinansowania takiego zakupu ze środków ZFRON w ramach ipr.

 

Natomiast zakup smartfonu w ramach tzw. dużego ZFRON możliwe jest w ramach przepisu § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia tj. zakup urządzenia w ramach wyposażenia stanowiska pracy oraz przystosowania jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oczywiście zakup urządzenia musi stanowić wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowania jego otoczenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Z powyższego wynika, że sfinansowanie zakupu smartfonów z ZFRON byłoby możliwe, ale dopiero po spełnieniu przesłanek określonych w przepisach ustawy o rehabilitacji oraz rozporządzenia.

 

Elżbieta Sadło
Doradca ds. prawnych POPON
Źródło: Prawo Pomocy Publicznej


Facebook
LinkedIn
Skip to content