Pomoc de minimis w 2024 r. Ważne stanowisko UOKiK dla POPON. Komunikat POPON (22.12.23)

Pomoc de minimis w 2024 r. Ważne stanowisko UOKiK dla POPON. Komunikat POPON (22.12.23)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, że Komisja Europejska planuje przyjęcie nowego rozporządzenia regulującego udzielanie pomocy de minimis w okresie 2024-2027, które ma zastąpić obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023 r. rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (dalej: rozporządzenie KE nr 1407/2013). Projekt nowego rozporządzenia przewiduje m.in.:

  • zwiększony limit pomocy de minimis do kwoty 300 tys. EUR w okresie 3 lat dla jednego przedsiębiorcy (obecnie limit wynosi 200 tys. EUR);
  • usunięcie odrębnego limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (obecnie wynosi on 100 tys. EUR);
  • wprowadzenie centralnego rejestru pomocy de minimis, zawierającego informacje pomocy de minimis przyznanej przez wszystkie organy w danym państwie członkowskim;
  • zmianę sposobu obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu de minimis (kwestia ta wydaje się jednak nadal nieprzesądzona przez KE). 

Dlatego też POPON zadał pytanie UOKiK w zakresie możliwości wydatkowania np. środków ZFRON w ramach de minimis w 2024 r.

W stanowisku z dnia 14 grudnia 2023 r. UOKiK wskazał m,in, że pomoc de minimis może być udzielana na dotychczasowych zasadach do 30 czerwca 2024 r. Dlatego też pracodawcy nie muszą się obawiać, iż nowe rozporządzenie Komisji KE nie zostało jeszcze wydane.

 

Pełna treść pytania POPON i odpowiedzi UOKiK w załączniku.

Pyt POPON 12 do UOKiK – rozp de minimis w 2024 r. 27.11.23

Stanowisko UOKIK_rozp de minimis w 2024 rFacebook
LinkedIn
Skip to content