Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw społecznych. Jak się o nią starać?

https://pixabay.com/

Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw społecznych. Jak się o nią starać?

Osoby niewidome pracujące w jedynej takiej w Polsce Restauracji Different? Nowoczesne Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci dla osób z autyzmem Fundacji SYNAPSIS? Te i setki innych inicjatyw podmiotów ekonomii społecznej (PES) były możliwe dzięki programowi tanich pożyczek realizowanemu w całej Polsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Kto i na jakich zasadach może skorzystać z programu wsparcia PES wyjaśniamy w dziesięciu krokach w naszym poradniku.

I. Ekonomia społeczna – czym jest?
„Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu” – definiuje na swojej stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Podmiotami ekonomii społecznej są:

  • przedsiębiorstwa społeczne – w tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne i bezrobotne lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • podmioty reintegracyjne czyli np. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • podmioty działające w sferze pożytku publicznego np. stowarzyszenia, fundacje.
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, czyli spółki non-profit i  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze.

 

cały artykuł
autor: Beata Dązbłaż, konsultacja: Bank Gospodarstwa Krajowego
źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content