POPON będzie bronił pracodawców w Trybunale

POPON będzie bronił pracodawców w Trybunale

Zdaniem POPON oraz pracodawców osób niepełnosprawnych  zmiany, które wprowadziła nowelizacji ustawy z dnia 29 października 2010 r.  są sprzeczne z zasadami zaufania obywateli do państwa prawa i godzą w interesy zarówno pracodawców osób niepełnosprawnych, jak i samych pracowników z niepełnosprawnością.
Wniosek, jaki zostanie skierowany przez POPON do Trybunału Konstytucyjnego zawiera zarzuty niezgodności z Konstytucją RP następujących przepisów nowelizacji ustawy o rehabilitacji:

1. zmianom wprowadzonym do art. 22 ustawy o rehabilitacji, które w istotny sposób wpłynęły na zmianę kręgu podmiotów uprawnionych do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zarzuca niezgodność z art. 2 Konstytucji RP ze względu na naruszenie następujących zasad konstytucyjnych:

  • zasada zaufania jednostki do Państwa oraz stanowionego przez nie prawa
  • zasada ochrony interesów w toku
  • zasada stabilności umów.

Zdaniem POPON zmiany, które w bardzo krótkim czasie zostały wprowadzone do tego przepisu, bardzo negatywnie wpłynęły na sytuację kilku tysięcy stosunków prawnych łączących zakłady pracy chronionej z innymi przedsiębiorcami. Drastyczne podwyższenie wymogów dla zakładów pracy chronionej w porównaniu z przepisami obowiązującymi przed uchwaleniem ustawy nowelizującej wpłynęło na znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej w firmach. Przepisy nowelizacji są niezgodne z Konstytucją RP, gdyż w tak krótkim czasie istotnie wpływają na zmianę stosunków prawnych łączących pracodawców oraz umowy zawarte między nimi.

2. zmianom dotyczącym zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku rolnego, z podatku od nieruchomości oraz z podatku leśnego ze względu na nieustanowienie odpowiedniego vacatio legis zarzuca się naruszenie zasady zaufania jednostki do Państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę ochrony interesów w toku. Przepisy nowelizacji w sposób drastyczny podniosły wymagania stawiane pracodawcom w zakresie uzyskania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawcy potrzebują dużo czasu, którego mu ustawodawca nie dał, na to, aby osiągnąć wskaźnik wymagany na podstawie przepisów nowelizacji.

3. zmianom wprowadzonym do art. 26a w zakresie likwidacji dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury POPON zarzuca naruszenie zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Pozbawienie pracodawców tej formy wsparcia ze strony władz publicznych ogranicza w istotny sposób korzystanie przez emerytów z konstytucyjnych praw i wolności w zakresie prawa do pomocy Państwa w zapewnieniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
Ponadto brak odpowiedniego vacatio legis w odniesieniu do tego przepisu narusza zasadę zaufania jednostki do Państwa i stanowionego przez nie prawa, gdyż pracodawcy nie mieli odpowiedniego czasu na dostosowanie swej sytuacji do nowego porządku prawnego.

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień
Rzecznik Prasowy
Tel. kom.: 502 198 977
E-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content