Poradnia Kadrowa Dziennik Gazety Prawnej: W jakiej sytuacji można pobierać dofinansowanie – Elżbieta Sadło doradca ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Poradnia Kadrowa Dziennik Gazety Prawnej: W jakiej sytuacji można pobierać dofinansowanie – Elżbieta Sadło doradca ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

15 marca rozwiązaniu uległa umowa zawarta na czas określony z pracownikiem niepełnosprawnym, do wynagrodzenia którego pracodawca pobierał dofinansowanie. Przez kilka miesięcy nikogo nie zatrudniono na jego miejsce. Obecnie pracodawca ponownie chce zatrudnić tego pracownika na tym samym stanowisku. Czy pracodawca będzie mógł pobierać dofinansowanie do jego wynagrodzenia, jeśli nie nastąpił wzrost netto zatrudnienia.
Warunkiem uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego jest wykazanie tzw. efektu zachęty. Można to zrobić za pomocą metody ilościowej bądź jakościowej. Metoda ilościowa polega na tym, że zatrudnienie nowego pracownika w danym miesiącu powoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Natomiast metoda jakościowa pozwala na osiągnięcie efektu zachęty pomimo braku wzrostu netto zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Następuje to wówczas, gdy nowy pracownik zostaje zatrudniony na miejsce innego pracownika, z którym umowa o pracę uległa rozwiązaniu, np.:

  • z przyczyn określonych w art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. – tj. zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
  • na mocy porozumienia stron;
  • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • albo jeśli miejsce pracy, na którym zatrudniony został nowy pracownik, powstało w wyniku:
  • wygaśnięcia umowy o pracę;
  • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

W związku z powyższym należy wnioskować, że dofinansowanie do wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika będzie przysługiwać, jeśli pracodawca wykaże, że został on zatrudniony na miejsce innego pracownika, który w okresie funkcjonowania tego stanowiska pracy był zatrudniony i jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu na jeden z powyższych sposobów. Jeśli w okresie funkcjonowania tego stanowiska pracy byli na nim zatrudnieni różni pracownicy, wystarczy znaleźć takiego, którego umowa o pracę uległa rozwiązaniu na jeden z powyższych sposobów.

Pracodawca nie jest ograniczony żadnym limitem czasowym w celu poszukiwania innego (poprzedniego) pracownika na danym stanowisku pracy. Jeśli natomiast nowy pracownik nie ma innych poprzedników, wówczas pracodawca nie będzie mógł otrzymać dofinansowania do jego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

  • Art. 26b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127-poz. 72l).

Autor: Elżbieta Sadło, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content