Poradnia Kadrowa Dziennika Gazety Prawnej: Czy można zachować środki ZFRON – Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Poradnia Kadrowa Dziennika Gazety Prawnej: Czy można zachować środki ZFRON – Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Chcemy zrezygnować ze statusu zakładu pracy chronionej. Czy na podstawie przepisów prawa istnieje możliwość zachowania przez przedsiębiorcę zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych mimo utraty statusu?
Przepis art. 33 ust. 7b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa) stanowi, że pracodawca, który utracił status zakładu pracy chronionej, lecz zatrudnia co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25 proc. zachowuje środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji. Natomiast na podstawie przepisów art. 38 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307 z późn. zm.) pracodawca, który skorzystał z tej możliwości, powinien przekazywać na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) zaliczki z podatku dochodowego w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej i spełnia warunki o których mowa w art. 33 ust. 7b ustawy. Pracodawca, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia, o którym mowa w art. 33 ust. 7b ustawy, zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, tj. w momencie zaprzestania osiągania wskaźnika zatrudnienia. Wówczas należy złożyć do PFRON deklarację DEK-ll-a oraz dokonać wpłaty na PFRON niewykorzystanych środków ZFRON. Ponadto na podstawie art. 33 ust. 7a ustawy, wpłacie na PFRON podlega kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Podsumowując, pracodawca, który utracił status ZPChr, może w każdej chwili zrezygnować z osiągania 25 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale musi pamiętać, że wiązać się z tym będzie obowiązek zwrotu środków ZFRON, a tym samym także rezygnacja z korzystania z odprowadzania zaliczek PIT-4 na zfron. W związku z powyższym, jak długo pracodawca, który utracił status ZPChr, utrzymuje odpowiedni wskaźnik zatrudnienia, tak długo może zachować środki ZFRON i wydatkować je zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).

Podstawa prawna

  • Art. 33 ust. 7a. art. 33 ust. 7b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Autor: Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób NiepełnosprawnychFacebook
LinkedIn
Skip to content