Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych apelują do rządu. „Bez uproszczeń nasza sytuacja będzie jeszcze trudniejsza”. Postuluje POPON

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych apelują do rządu. „Bez uproszczeń nasza sytuacja będzie jeszcze trudniejsza”. Postuluje POPON

Zwracamy uwagę na szczególną sytuację osób niepełnosprawnych, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i ich pracodawców. Zwracamy się o uzupełnienie proponowanych działań rządu o instrumenty wprost kierowane do tej grupy – postuluje Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o zmianę sposobu rozliczania czasu pracy osoby niepełnosprawnej, zmianę terminu wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń czy zmianę procedury związanej z wypłatą dofinansowań.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to największy związek pracodawców osób niepełnosprawnych. Zrzesza kilkaset podmiotów, głównie małych i średnich pracodawców.
Stanęli oni przed olbrzymim wyzwaniem związanym z prowadzeniem swojej działalności w związku z obecnym stanem epidemicznym.

Ta ekstraordynaryjna sytuacja wymaga pilnej interwencji na poziomie legislacyjnym i nowych instrumentów wspierających, łagodzących jej skutki dla gospodarki, ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych – apelują do rządu.

Dziś (17 marca) premier przedstawi Radzie Ministrów projekt paktu na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki; w pakiecie m.in. odroczenie różnych płatności, rozwiązania wspierające osoby na tzw. śmieciówkach i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych docenia podjęte działania rządowe, ale zwraca uwagę na szczególna na rynku pracy grupę.

 – Cieszy nas uwzględnienie w planach sytuacji administracyjnej osób niepełnosprawnych, o której mówiła minister Marlena Maląg w związku z koniecznością ubiegania się o kolejne dokumenty potwierdzające status osoby niepełnosprawnej. Niemniej zwracamy uwagę na szczególną sytuację osób niepełnosprawnych, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i ich pracodawców – podkreślają w liście otwartym Jan Zając, prezes i Krzysztof Kosiński wiceprezes POPON.

List adresowany jest do premiera Mateusza Morawieckiego, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz minister pracy Marleny Maląg.

Przedstawiciele organizacji zwracają się o uzupełnienie proponowanych działań rządowych i instrumenty wprost kierowane do pracowników niepełnosprawnych i ich pracodawców.

Proponują m.in. uproszczenie, przyspieszenie i zintensyfikowanie instrumentów wsparcia poprzez uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Chodzi o:

  • zmianę sposobu rozliczania czasu pracy osoby niepełnosprawnej z tygodniowego na przyjęty u danego pracodawcy okres rozliczeniowy czasu pracy (art. 15 ww. ustawy);
  • uzupełnienie katalogu wydatków możliwych do finansowania ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo Zakładowego Funduszu Aktywności o wydatki, w ramach obowiązujących przepisów o pomocy publicznej oraz z uwzględnieniem powiązania z przepisami o dofinansowaniach do wynagrodzeń, związane z kosztami płacy, wynagrodzeniem postojowym oraz kosztami ponoszonymi przez osobę niepełnosprawną, w ramach pomocy indywidualnej, związanymi z przebywaniem na kwarantannie lub inne wskazane przez nich cele związane z obecną sytuacją;
  • zmianę na obligatoryjne a nie fakultatywne stosowanie instrumentu dofinansowania oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych oraz zwrotu kosztów transportowych i administracyjnych, o których mowa w art. 32 ww. ustawy;
  • zmianę terminu na złożenie przez pracodawcę wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń za dany miesiąc umożliwiającą składanie wniosków bez ograniczeń czasowych;
  • zmianę procedury związanej z wypłatą dofinansowań na literalną formę dofinansowania – usunięcie warunku wcześniejszego pokrycia części kosztów płacy (art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ww. ustawy);
  • wydłużenie dopuszczalnego terminu uchybienia terminów, które nie będzie skutkowało utratą prawa do otrzymania dofinansowania do 30 dni (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ww. ustawy);
  • zmianę terminu wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń na najwyżej 7 dni od daty złożenia wniosku;
  • zawieszenie stosowania przepisów w zakresie postępowań sprawdzających i kontrolnych przeprowadzanych przed wypłatą dofinansowania oraz stosowania mechanizmu uniemożliwiającego otrzymanie otrzymania dofinansowania w związku z posiadaniem zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co ma szczególne znaczenie w kontekście obowiązujących przepisów w zakresie postępowań administracyjnych toczących się przed Prezesem Zarządu PFRON (art. 26a ust. 8 i nast., ust. 9c-9e ww. ustawy);
  • wprowadzenie obligatoryjnego zawieszania wykonania decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON do czasu ich uprawomocnienia lub uprawomocnienia wyroku w ich zakresie;
  • wprowadzenie analogicznych, jak wyżej proponowane rozwiązania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń w stosunku do instrumentu refundacji składek dla osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 25a ww. ustawy.

Powyższe zmiany nie mają, bądź mają znikomy wpływ na środki publiczne (budżet PFRON) – oparte są głównie na wykorzystaniu będących już dziś w wyłącznej dyspozycji pracodawców środków publicznych lub przyspieszeniu procedur związanych z wypłatą środków należnych pracodawcy. W związku z powyższym nie będą stanowiły dodatkowego obciążenia finansów publicznych – argumentują prezesi POPON.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne po raz kolejny zgłaszają również postulat związany z podniesieniem wysokości otrzymywanego wsparcia na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.

Obecny, zamrożony od 2014 r., poziom wsparcia znacząco wpływa na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Od lat pracodawcy, jak i związki zawodowe postulują podniesienie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń, w szczególności z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniami szczególnymi, specjalnymi – czytamy dalej w liście otwartym.

Prawodawcy podkreślają, że obecne wydarzenia, bez odpowiednich działań osłonowych mogą dodatkowo wpłynąć na tą sytuację.

Zwracamy również uwagę na konieczność korelowania proponowanych rozwiązań z istniejącymi instrumentami wsparcia – przykładem niezbędnej integracji może być powiązanie instrumentów związanych z kosztami ubezpieczeń społecznych i mechanizmami dofinansowań dla pracodawców czy refundacji dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawiając powyższe, deklarujemy pełną gotowość do prezentacji konkretnych propozycji legislacyjnych wskazanych rozwiązań.

 

Czytaj całość
Autor: AW
Źródło: pulsHR.plFacebook
LinkedIn
Skip to content