Projekty 3 nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji

Projekty 3 nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano 3 nowe projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (dotyczą m.in. wzorów informacji  INF-1, INF-2 i INF-Z);
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (dotyczą m.in. wzorów deklaracji  DEK-1-0, DEK-2-a i DEK-2-b).

Projektowane rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…). Wydanie nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie z dniem 30 października 2022 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, z późn. zm.), na podstawie której przedsiębiorstwu społecznemu przysługuje dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…) oraz zwrot kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Ustawą o ekonomii społecznej wprowadzono też odpowiednie zmiany w ustawie o rehabilitacji umożliwiające udzielanie tej pomocy przedsiębiorstwom społecznym na tych samych zasadach jak zakładom pracy chronionej. Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 maja 2023 r.

Z kolei konieczność wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, a także z konieczności dostosowania układu informacji tak, by były kompatybilne z deklaracjami wpłat na PFRON, a ich szata graficzna była dostępna cyfrowo. Rozporządzenie ma planowo wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Natomiast konieczność zastąpienia dotychczasowego rozporządzenia nowym rozporządzeniem w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz i zmodyfikowania treści tych deklaracji wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 558), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Rozporządzenie ma planowo wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pełna treść projektów rozporządzeń, wraz z ich uzasadnieniem, w załączniku.

 

 

 

 Facebook
LinkedIn
Skip to content