Propozycje poprawek w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Propozycje poprawek w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jako największa i najstarsza organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w związku ze skierowaniem do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 828 i 828-A) pozytywnie odnosi się do rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy.

Równocześnie zwracamy uwagę, że niektóre projektowane rozwiązania powinny ulec korekcie służącej ułatwieniu korzystania z instrumentów, których stosowanie regulują. Proponowane przez nas zmiany służą wyłącznie usprawnieniu istniejących lub wprowadzanych rozwiązań służących zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Postulowanie ich wprowadzenia ma związek z objęciem przedmiotowym projektem zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.).

Proponowane uzupełnienia służą optymalizacji i przyspieszeniu instrumentów służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19. Zwracamy również uwagę, że kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji… to doskonała okazja do korekt przepisów służących zarówno dopasowania treści ustawy do otoczenia prawnego jak i rozwiania wątpliwości, które pojawiają się w zakresie jej stosowania. Nasze propozycje oparte są na analizie niezbędnych, zgodnych z intencją aktualnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji.. potrzeb zmian przepisów – nasze propozycje nie mają wymiaru finansowego a ich głównym celem jest usprawnienie instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Ze względów legislacyjnych i dla ich czytelności przesyłamy propozycję zmian w załączniku w formie propozycji kompleksowej zmiany art. 3 projektu. Propozycje zmian względem pierwotnego przedłożenia zaznaczyliśmy i uzasadniliśmy.

POPON – propozycje poprawek do druku 828
POPON – propozycje poprawek do druku 828 – załącznik

 

źródło: POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content