Przedawnienie roszczeń PFRON. Prawo cywilne a ordynacja podatkowa

Przedawnienie roszczeń PFRON. Prawo cywilne a ordynacja podatkowa

Jeśli ordynacja podatkowa stanowi podstawę do określania okresu, w jakim PFRON może dochodzić od pracodawców zwrotu dopłat, dotyczy to również przerwania biegu przedawnienia.

Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 grudnia 2019 r. (sygn. akt V SA/Wa 982/19). Jak pisaliśmy na łamach DGP („Sporny termin w sprawach o przedawnienie”, nr 10/20), ostatnie orzeczenia tego sądu wyraźnie wskazują, że 5 lat, a nie 10 lat wynosi okres, w którym PFRON może dochodzić zwrotu wypłaconych dofinansowań. W tym przypadku obowiązują bowiem przepisy krajowe, a konkretnie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), której art. 70 par. 1 wyznacza właśnie pięcioletni okres przedawnienia (fundusz powoływał się zaś na przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej oraz kodeksu cywilnego, które wskazują, że wynosi on 10 lat).

To jednak nie kończy kontrowersji związanych z działaniami PFRON w tej kwestii, bo okazuje się, że dotyczą one również tego, kiedy następuje przerwanie biegu przedawnienia (lub jego zawieszenia). Jest to o tyle istotne, że po przerwaniu biegu przedawnienia jego okres jest liczony na nowo. Fundusz zyskuje więc czas, aby nie dopuścić do upływu okresu, w którym może dochodzić swoich roszczeń.

– PFRON w tym przypadku próbuje wykazać, że zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, te zaś przewidują bardziej liberalne warunki przerywania biegu przedawnienia – mówi Tomasz Jaroszewicz, radca prawny z Kancelarii Kutnik, Kalinowski i Partnerzy.

Jest to związane z tym, że art. 123 par. 1 kodeksu cywilnego zakłada, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania sprawy. W praktyce oznaczałoby to, że za zdarzenie, od którego czas przedawnienia liczy się na nowo, może być uznane np. wszczęcie postępowania przez PFRON w sprawie zwrotu dopłat, dostarczenie pracodawcy protokołu kontroli czy wezwanie do oddania subsydiów płacowych.

Czytaj całość
Autor: Michalina Topolewska
Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/