PulsHR: Zatrudnianie niepełnosprawnych, zmiany: Mniejsze ulgi we wpłatach na PFRON od 1 lipca 2016 r.

PulsHR: Zatrudnianie niepełnosprawnych, zmiany: Mniejsze ulgi we wpłatach na PFRON od 1 lipca 2016 r.

  • 1 lipca 2016 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Znowelizowana ustawa zakłada zmianę możliwości obniżenia wpłaty na Fundusz z dotychczasowych 80 proc. do 50 proc. wpłaty.
  • Pracodawcy będą mogli również uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie w trakcie zatrudnienia.

1 lipca 2016 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych do ustawy.

Z punktu widzenia pracodawców najistotniejsze zmiany dotyczą ulg we wpłatach do PFRON. Znowelizowana ustawa zakłada zmianę możliwości obniżenia wpłaty na Fundusz, ulg z dotychczasowych 80 proc. do 50 proc. wpłaty – informuje Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, w odniesieniu do warunków obniżenia wpłat na PFRON, wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu korzystania z obniżeń i wyeliminowanie nadużyć w tym zakresie.

Znowelizowana ustawa wprowadza między innymi obowiązek udokumentowania fakturą zakupu, produkcji lub usługi od pracodawców uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia. Warunkiem skorzystania z obniżenia wpłat na Fundusz jest uregulowanie płatności w terminie i udokumentowanie kwoty obniżenia przez nabywcę.

Znowelizowana ustawa określa też obowiązki sprzedającego w zakresie ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżeń. Precyzyjnie została określona maksymalna wysokość wynagrodzenia pracowników o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do wysokości najniższego wynagrodzenia w celu uproszczenia zasad obliczania wysokości ulgi i monitorowania prawidłowości jej obliczania.

Obniżenie przez pracodawcę za pomocą ulg wpłaty na PFRON może wynosić maksymalnie do 50 proc. wysokości wpłaty, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Zmiana ta w ocenie ustawodawcy wpłynie pozytywnie na kondycję finansową Funduszu.

– Innymi istotnymi dla pracodawców zmianami są wprowadzone nowelizacją przepisy, które umożliwią pracodawcom uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń na pracowników niepełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie w trakcie zatrudnienia. Przepis art. 26a ust. 6 ustawy o rehabilitacji wskazuje podstawową regułę ustalania efektu zachęty, czyli wzrost netto zatrudnienia ogółem ustala się w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Przepis znajdzie swoje zastosowanie do dofinansowania należnego za okresy przypadające począwszy od lipca 2016 r. – podaje POPON.

Źródło: www.pulshr.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content