PYTANIA I ODPOWIEDZI

Stanowisko PFRON – Kontrole PFRON w zakresie terminowości ponoszenia kosztów płac, blokady ręczne systemu SodiR – wyjaśnienie – 16.05.18

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 maja 2018 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w myśl art. 26a ust. 1 a1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), zwanej dalej: ,,ustawą o rehabilitacji”, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy (m in finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i v11ypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Stanowisko PFRON – ulgi we wpłatach na PFRON (INF-U) dla jednostek organizacyjnych samorządu centralnego (scentralizowany Vat a prawo do ulgi we wpłatach na PFRON – 05.01.18

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 stycznia 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje następujące wyjaśnienia.
Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 z późn.zm.) – najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 22.08.2017 r.) W sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – 2017_08.22

Odpowiadając na pismo w sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia, że:

Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 5.01.2017 r.) W sprawie zasad obliczania wysokości kwoty obniżenia wpłaty obowiązkowej na PFRON – 2017_01.05_pfron

W odpowiedzi na Pana maila z dnia 5 stycznia 2017 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesyła następujące wyjaśnienia:
Ad.1)
Zgodnie z treścią art.22 ust. 8 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.. poz.2046), do wyliczenia kwoty obniżenia wpłat na PFRON przyjmuje się zatrudnienie oraz najniższe wynagrodzenie obowiązujące w miesiącu, do którego zaliczono przychód z tytułu kooperacji.

Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 5.01.2017 r.) Dotyczące obowiązku wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON – 2017_01.05_bon

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 5 stycznia 2017 r., przekazane przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (data wpływu do Biura: 2 lutego 2017 r.) informuje, że w świetle przepisów art. 22 ust. 1 O pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046), sprzedający wystawia informację o kwocie obniżenia każdemu nabywcy, którego zakup został udokumentowany fakturą, a płatność za zakup nastąpiła w terminie określonym na fakturze. Oznacza to, że obowiązek wystawiania informacji istnieje bez względu na to, kto jest nabywcą ( osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, podmiotem, który taką działalność prowadzi czy też podmiotem, którego siedziba znajduje się poza granicami Polski). Od powyższej zasady ustawa o rehabilitacji ( … ) nie przewiduje wyjątków ani możliwości wiążącego zwalniania sprzedającego z tego obowiązku w drodze oświadczenia nabywcy.

Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 21.11.2017 r.) W sprawie ubiegania się o sod w późniejszych miesiącach, już po zatrudnieniu niepełnosprawnego pracownika przy spełnieniu efektu zachęty w momencie zatrudniania -267_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadąjąc na pismo z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: POPON/267/2017) informuje, że zgodnie z motywami 18 i 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., s. 1) pomoc publiczna w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do zwiększenia poziomów zatrudnienia osób niepełnosprawnych a warunkiem jej otrzymania jest uznanie pomocy za konieczną (art. l 07 TFUE). Komisja Europejska stwierdziła w motywie 18, że „aby mieć pewność, że pomoc jest niezbędna i zachęca do rozwoju dalszej działalności lub projektów, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy na działalność, którą i tak beneficjent by prowadził, nawet w przypadku braku pomocy”. Jeśli więc m1es1ęczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego stanowi pomoc publiczną, wniosek o jej otrzymanie powinien zostać złożony w pierwszym możliwym momencie.

Pytanie POPON do BON w sprawie przekazywania przez były zakład pracy chronionej PIT 4 na ZFRON po zakończeniu 5 letniego okresu (wynagrodzenia za grudzień wypłacone w styczniu) 266_17

Odpowiadając na pisma z dnia 21 listopada (znak: POPON/226/2017) w sprawie przekazywania na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy i z dnia 20 grudnia 2017 r. (znak: POPON/273/2017) w sprawie warunków otrzymania pomocy w formie subsydiów płacowych, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, że:

Pytanie POPON do UOKIK w sprawie wskazania prawidłowej wykładni „dnia udzielenia pomocy publicznej” na tle praktycznego zastosowania art 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 248_17

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie prawidłowej wykładni „dnia udzielenia pomocy publicznej” na tle praktycznego zastosowania art 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.