Pytanie POPON do UOKiK w sprawie definicji przedsiębiorstw powiązanych – 2 przykłady – definicja prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie przepisów krajowych i unijnych – 212_17

Pytanie POPON do UOKiK w sprawie definicji przedsiębiorstw powiązanych – 2 przykłady – definicja prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie przepisów krajowych i unijnych – 212_17

W związku z licznymi pytaniami członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczącej definicji przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z artykułem 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz, UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).Skip to content