Rejestr zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej

Rejestr zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej

Zakład Pracy Chronionej (Zpchr) to szczególny pracodawca, któremu wojewoda przyznał taki status w formie decyzji administracyjnej. Musi zatrudniać co najmniej 50% osób z niepełnosprawnością w tym co najmniej 20% muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ewentualnie pracodawca taki może zatrudniać co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo z niepełnosprawnością intelektualną zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wszystkie obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej muszą odpowiadać przepisom i zasadom BHP oraz muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnym pracownikom musi zostać zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Zpchr dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Środki te przeznacza na rehabilitację zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką , która zapewnia zatrudnienie osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W ZAZ musi być zatrudnione co najmniej 70% osób niepełnosprawnych, w tym osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być więcej niż 35% ogółu zatrudnionych. Wszystkie obiekty i pomieszczenia muszą odpowiadać przepisom i zasadom BHP oraz muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnym pracownikom musi zostać zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Organizator zakładu aktywności zawodowej tworzy zakładowy fundusz aktywności (ZFA), na który przeznacza: dochody z prowadzonej działalności, środki pochodzące ze zwolnień z podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości),środki pochodzące z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakładowy fundusz aktywności przeznaczany jest na:

  • zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych np. na zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku,
  • pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych,
  • na dokształcanie, przekwalifikowanie, szkolenia itp.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą podejmować także zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Mogą więc pracować u każdego pracodawcy w tym także w instytucji publicznej, organizacji pozarządowej itp. Wystarczy, że taki pracodawca, jeśli jest taka potrzeba, przystosuje stanowisko pracy do szczególnych potrzeb danego pracownika lub zatrudni go w formie pracy zdalnej.

Rejestr zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w formacie .DOC

DOLNOŚLĄSKIE ZAZ
DOLNOŚLĄSKIE ZPCHR
KUJAWSKO-POMORSKIE ZAZ
KUJAWSKO-POMORSKIE ZPCHR
LUBELSKIE ZAZ
LUBELSKIE ZPCHR
ŁÓDZKIE ZAZ
ŁÓDZKIE ZPCHR
MAŁOPOLSKIE ZAZ
MAŁOPOLSKIE ZPCHR
MAZOWIECKIE ZAZ
MAZOWIECKIE ZPCHR
OPOLSKIE ZAZ
OPOLSKIE ZPCHR
PODKARPACKIE ZAZ
PODKARPACKIE ZPCHR
PODLASKIE ZAZ
PODLASKIE ZPCHR
POMORSKIE ZAZ
POMORSKIE ZPCHR
ŚLĄSKIE ZAZ
ŚLĄSKIE ZPCHR
ŚWIĘTOKRZYSKIE ZAZ
ŚWIĘTOKRZYSKIE ZPCHR
WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZAZ
WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZPCHR
WIELKOPOLSKIE ZAZ
WIELKOPOLSKIE ZPCHR
ZACHODNIOPOMORSKIE ZAZ
ZACHODNIOPOMORSKIE ZPCHR

 

 Facebook
LinkedIn
Skip to content