Rynek pracy osób niepełnosprawnych. Podsumowanie 2014 roku

Rynek pracy osób niepełnosprawnych. Podsumowanie 2014 roku

Szanowni Państwo,

Za nami kolejny rok wytężonej pracy. W 2014 roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zmagali się z wieloma problemami i trudnościami. Sytuacja rynku pracy osób niepełnosprawnych determinowana była nadal brakiem stabilnych zasad wsparcia tego zatrudnienia.

Podsumowując miniony rok zauważyć należy wyraźne przesunięcie polityki państwa, w kierunku ograniczenia wsparcia zatrudnienia na rynku chronionym na rzecz rynku otwartego. Już od października zeszłego roku toczyła się batalia o sposób dofinansowywania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i jego wysokość. Mimo początkowo dramatycznych informacji udało się wywalczyć okres przejściowy dla wprowadzanych zmian. W efekcie dopiero od 1 kwietnia br. zrównano dofinansowania do wynagrodzeń dla podmiotów działających na otwartym i chronionym rynku pracy. Zgodnie z przewidywaniami skutkiem tych decyzji był znaczny spadek zatrudnienia w Zakładach Pracy Chronionej, przy jednocześnie niewielkim proporcjonalnie wzroście dotowanego zatrudnienia na rynku otwartym.

Warto zwrócić również uwagę na odejście ustawodawcy od automatycznej waloryzacji dofinansowań do wysokości najniższego wynagrodzenia. Mając jednak na uwadze interes pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmowała w 2014 roku starania o powrót do waloryzacji dofinansowań. Działania będą przez nas kontynuowane w 2015 roku.

Barier i przeszkód dla działalności pracodawców jest niestety nadal bardzo wiele. Jednak jako dobry sygnał odczytujemy skuteczne działanie rządu dotyczące nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych, które nie ogranicza limitu pomocy na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń, jak pierwotnie zakładano. Rozporządzenie, które obowiązuje od 1 lipca br. wprowadziło również inne pozytywne zmiany, m.in. brak konieczności badania sytuacji przedsiębiorcy. Ograniczyło biurokrację, uporządkowało i usprawniło podstępowanie administracyjne. Z dumą podkreślić możemy aktywny udział Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w działaniu na rzecz odpowiedniego kształtu tego rozporządzenia.

Mijający rok dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, a w szczególności członków POPON, to rok prowadzonego bardzo intensywnie dialogu społecznego. POPON jako Organizacja bardzo zaangażował się w ten proces. Oczekiwaliśmy od polityków, parlamentarzystów, rządu i partnerów autentycznego włączenia się w dyskusję na temat konieczności zmian w ustawie o rehabilitacji. Jednocześnie przedstawiliśmy szerokie propozycje zmian w ustawie, które zostały wypracowane podczas spotkań przeprowadzonych z różnymi stronami dialogu na terenie całego kraju. Przedłożyliśmy je na ręce parlamentarzystów oraz oczekujemy, że zostaną poddane analizie, a także wzięte pod uwagę w pracach nad nową ustawą. Przedstawione przez POPON propozycje zmian zostały poddane analizie skutków regulacji, przez jedną z najbardziej renomowanych kancelarii prawniczych w Polsce. Opracowany materiał będzie konsultowany na spotkaniach z pracodawcami i pozostałymi partnerami społecznymi w 2015 roku.

Wśród innych spraw, w które Organizacja była szczególnie zaangażowana, należy wymienić m.in.: skuteczną interwencję POPON w zakresie pomocy publicznej oraz wprowadzenia definicji jednego przedsiębiorstwa, czy wznowienie prac nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w zakresie oskładkowania pomocy indywidualnej, a także uzyskanie wielu ważnych dla pracodawców interpretacji prawnych.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od wielu miesięcy postulowała także zmianę przepisów w zakresie oskładkowania świadczeń z ZFRON w tzw. byłych ZPChr. Co bardzo cieszy, w ostatnich dniach MPiPS przedstawiło konkretne plany legislacyjne w sprawie tak oczekiwanej przez pracodawców nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Za sukces poczytujemy sobie również wniesienie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP zmian w zakresie dofinansowania dla Zakładów Pracy Chronionej po 1 kwietnia 2014 r.

Z satysfakcją również możemy stwierdzić, że jesteśmy słyszalni. Stanowiska i wypowiedzi przedstawicieli POPON były w 2014 roku cytowane w mediach aż 1246 razy. Takiej liczby wywiadów, artykułów, komentarzy, czy materiałów z naszym udziałem jeszcze nie było. Co roku jest ich więcej. Dotyczy to zarówno mediów regionalnych, jak i ogólnopolskich.

Przed nami kolejny rok. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

Jan Zając

Prezes Zarządu Krajowego

Pobierz: Podsumowanie rynku pracy osób niepełnosprawnych- 2014 rok

W razie pytań proszę o kontakt:

Anna Skupień

Tel.: 502 198 977