SA: Niepełnosprawność nie świadczy o niezdolności do pracy

SA: Niepełnosprawność nie świadczy o niezdolności do pracy

W sprawach o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie wystarczy udowodnić, że u wnioskodawcy występuje określone schorzenie. Sąd Apelacyjny w Lublinie podkreślił bowiem, że niepełnosprawność nie jest odpowiednikiem niezdolności do pracy. Trzeba wykazać, w jakim stopniu wpływa ona na utratę zdolności do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

W marcu 2017 r. oddział zakładu ubezpieczeń społecznych odmówił Markowi A. (dane zmienione) prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ustalono, że wnioskodawca jest niezdolny do pracy, ale nie można było ustalić daty powstanie tego stanu. Dlatego też na podstawie art. 14 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa emerytalna) przyjęto datę zgłoszenia wniosku o świadczenie. Zebrane dokumenty wskazywały też, że w dziesięcioleciu poprzedzającym złożenie wniosku udowodniony został jedynie rok i 11 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych. Z kolei łączny okres ubezpieczenia ustalono w wymiarze 6 lat 4 miesięcy 14 dni.

Sąd nie uznał żądania wnioskodawcy
Wnioskodawca wniósł odwołanie, więc sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Lublinie, który wskazał, że w lutym 2018 r. zostało wydane orzeczenie stwierdzające umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jednakże nie dało się ustalić, od kiedy istnieje niepełnosprawność, zaś jej stopień datowano na styczeń 2018 r.  Sąd uznał, że staż ubezpieczeniowy został ustalony przez ZUS prawidłowo. Natomiast wiotki niedowład czterokończynowy, przebyty uraz splotu barkowego prawego oraz zespół uzależnienia alkoholowego czynią wnioskodawcę trwale, całkowicie niezdolnym do pracy. Daty powstanie tej niezdolności nie było można dokładnie ustalić, ale uznano, że prawdopodobnie był to 2011 r., ponieważ wystąpiły wówczas objawy kliniczne procesu chorobowego, które później stopniowo się nasilały.

 

Czytaj więcej 
Autor: Dorian Lesner
Źródło: https://www.prawo.pl