Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Dofinansowanie dla przedsiębiorców mające na celu zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”, który jest pierwszym konkursem perspektywy 2021- 2027  ogłoszonym programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej  Gospodarki poświęconym tworzeniu rozwiązań służących dostępności przez przedsiębiorców.

 

Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Cel działania

Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, czyli zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (realizator PARP)
 2. duże przedsiębiorstwa (realizator NCBIR) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

 

Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację

 

Terminy

 1. Ogłoszenie konkursu: 6 czerwca 2023
 2. Start składania wniosków:  6 lipca 2023
 3. Koniec przyjmowania wniosków:  31 sierpnia 2023
 4. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naboru.

Alokacja:

 1. dla MŚP : 222 mln zł,
 2. dla dużych firm: 445 mln zł

 

Modułowość – wymagania w konkursie

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły mogą być realizowane:

* jeden po drugim ( sposób linearny)  – czyli realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu,

* równolegle _ niezależnie  ( nielinearny) – moduły realizowane są niezależnie.

Przedmiot każdego modułu realizowanego w ramach projektu musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru tj. zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Na co można uzyskać środki  ?

Wsparcie może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (dalej: B+R),
 2. wdrożenie wyników prac B+R,
 3. rozbudowę infrastruktury badawczej,
 4. transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 5. oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

 

Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 1. budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 2. promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 3. ochroną własności przemysłowej,
 4. podnoszeniem kompetencji kadr,
 5. zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

 

Moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach, a przedmiot każdego modułu realizowanego w ramach projektu musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru tj. zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dofinansowanie i inne warunki finansowe dot. projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania to 80% wartości projektów,
 2. Moduł B+R, jeśli pojawi się w projekcie, musi mieć wartość co najmniej 20% całkowitych kosztów projektu.
 3. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R dla innych niż MŚP:1 mln PLN.
 4. Maksymalna wartość  oraz poziom dofinansowania: uzależnione od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronach:

PARP:  Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

NCIBR Ścieżka SMART na rzecz dostępności

 

źródło: https://www.parp.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content