Skutki niezłożenia wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania z PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Skutki niezłożenia wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania z PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający ze wsparcia w postaci dofinansowania do ich wynagrodzeń, mają możliwość korygowania złożonych wniosków Wn-D oraz załączników INF-D-P i INF-O-PP. Uprawnienie to nie jest ograniczone żadnym terminem. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach złożenie korekty nie jest możliwe. Wówczas skorygowanie wniosku może być dokonane jedynie na skutek prowadzonego postępowania administracyjnego, realizowanego w celu wydania decyzji o wysokości dofinansowania. Niestety, wnioskowanie o wydanie takiej decyzji nie jest już nieograniczone czasowo.

 

Składanie korekty

Podstawową formą dokonywania modyfikacji w uprzednio złożonych wnioskach o dofinansowanie jest korekta. Przepisy nie precyzują zasad jej składania, wskazując jedynie, że korekty miesięcznych informacji składa się na zasadach właściwych dla wniosków o dofinansowanie. Oznacza to, że pracodawca ma prawo skorygować każdą informację, jaką wykazał w pierwotnym wniosku. Może to uczynić w każdej chwili i nie jest w tej kwestii ograniczony żadnym terminem. Jednak tryb ten ogranicza się do sytuacji, w której pracodawca koryguje dane, na podstawie których PFRON ustalił kwotę dofinansowania, nie negując zasadności wypłacenia wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

Jeśli jednak pracodawca składa wniosek o dofinansowanie, omyłkowo wykazując w nim błędne dane, a Fundusz pozostaje w posiadaniu informacji pozwalających na ustalenie innej kwoty dofinansowania, niż wnioskowana, wówczas możliwość złożenia korekty zostanie zablokowana.

 

Pracodawca zostanie poinformowany, że należna kwota dofinansowania różni się od wnioskowanej. Zgodnie z art. 26c ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) pracodawca może jedynie złożyć wniosek do Funduszu o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania. Wniosek ten musi być wysłany nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym pracodawca otrzymał informację o wysokości przysługującego miesięcznego dofinansowania, w którym kwota wyliczona przez wnioskodawcę różni się od kwoty wyliczonej przez PFRON. Jeśli informacja ta została odczytana w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, wówczas za datę doręczenia informacji przyjmuje się datę odczytania dokumentu elektronicznego.

 

Wniosek o wydanie decyzji

Wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania składa się na piśmie procesowym do Prezesa Zarządu PFRON. Powinien on zawierać prośbę o „wydanie decyzji o wysokości dofinansowania”, wskazanie, jakiego okresu dotyczy wniosek oraz przyczynę, dla której pracodawca nie zgadza się z ustaloną przez PFRON kwotą dofinansowania. Na tym etapie nie jest konieczne przedstawienie dowodów. Wystarczy wskazanie, która informacja będąca podstawą ustalenia kwoty dofinansowania jest kwestionowana (przykład 1).

 

Niestety, najczęstszym problemem pracodawców jest omyłkowe wskazanie niespełnienia efektu zachęty wobec pracownika w formularzu INF-D-P lub spełnianie którejś z przesłanek do stwierdzenia trudnej sytuacji ekonomicznej w INF-O-PP, dyskwalifikującej z możliwości korzystania z pomocy publicznej. W tych przypadkach wnioskowana przez pracodawcę kwota będzie odmienna od ustalonej przez Fundusz. Pracodawca tych błędów nie będzie mógł skorygować (przykład 2).

 

Przykład 1

Pracodawca wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który u niego przepracował cały miesiąc w październiku. Jednak do Funduszu za ten sam okres i tego samego pracownika wpłynął wniosek o dofinansowanie złożony przez pracodawcę, u którego osoba ta była zatrudniona wcześniej. To ten inny pracodawca ma w tej sytuacji prawo do dofinansowania. Fundusz poinformował więc pracodawcę, że przysługująca mu kwota dofinansowania różni się od kwoty przez niego wyliczonej. Pracodawca, mając na uwadze fakt, że przyjmowany pracownik przedstawił świadectwo pracy potwierdzające, że nie jest już zatrudniony u innego pracodawcy, niezwłocznie wystąpił o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania za okres 10.2018 r. Fundusz, z chwilą wysłania wniosku o wydanie decyzji, otworzy postępowanie administracyjne i wyjaśni w nim, że wniosek złożony przez innego pracodawcę został złożony omyłkowo. Wyda więc decyzję o wysokości przysługującego pracodawcy dofinansowania zgodną z jego pierwotnym wnioskiem.

 

Przykład 2

Pracodawca składając wniosek o dofinansowanie, omyłkowo oznaczył w formularzu INF-O-PP, że jego spółka odnotowuje niepokryte straty, których wysokość przewyższa 50% jej kapitału. System Obsługi Dofinansowań i Refundacji przyjął tak złożony wniosek. Natychmiast po jego złożeniu pracodawca złożył korektę, która została zarejestrowana w Systemie. Pracodawca założył więc, że dofinansowanie zostanie przyznane. Kiedy otrzymał informację o ustaleniu zerowej wysokości dofinansowania należnego, przyjął, że dotyczy ona pierwotnego wniosku, który skorygował. Nie zareagował więc i nie złożył wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania. Gdy po upływie 14 dni zorientował się, że informacja ta dotyczyła zarówno pierwotnego wniosku, jak i złożonej korekty, utracił już możliwość wnioskowania o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania. Utracił prawo do dofinansowania za wszystkich pracowników ze względu na trudną sytuację w przedsiębiorstwie, mimo że faktycznie sytuacja spółki była znakomita.

 

Autor: Paweł Czapliński, Doradca prawny POPON

Źródło: Gazeta PodatkowaFacebook
LinkedIn
Skip to content