Spadek rent z tytułu niezdolności do pracy i lepsza kondycja Funduszu Rentowego

Spadek rent z tytułu niezdolności do pracy i lepsza kondycja Funduszu Rentowego

Fundusz rentowy stopniowo poprawia swoją wydolność, czyli stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek. – W tym roku w planie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oczekiwana jest kontynuacja długookresowego trendu, głównie wskutek spadku liczby rent z tytułu niezdolności do pracy o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym – wyjaśnia Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS.

  • Wydolność funduszu rentowego w okresie ostatnich 15 lat uległa wyraźnej poprawie.
  • Choć przy 13-proc. stopie składki wynosiła 102 proc. w roku 2007, to w ślad za redukcją stopy procentowej tej składki do 6 proc., wydolność tego funduszu spadła poniżej 60 proc., aby następnie stopniowo rosnąć po podniesieniu stopy składki do 8 proc. – z poziomu ok. 80 do 111,5 proc. w roku ubiegłym.
  • Poza urealnieniem wysokości składki rentowej, istotną rolę dla poprawy sytuacji finansowej funduszy miały również działania ZUS w zakresie profilaktyki, rehabilitacji i uszczelnienia przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Jak podkreśla Paweł Wojciechowski, przyznawanie rent z tytułu niezdolności do pracy nie obejmuje wszystkich rodzajów ryzyka związanych ze złym stanem zdrowia, ale wyłącznie chroni przed ryzykiem wystąpienia trwałej albo długotrwałej niezdolności do pracy. W okresie 15 lat przeciętna miesięczna liczba rent z tytułu niezdolności do pracy spadła z ok. 1,1 mln w roku 2008 do 0,6 mln w roku 2019.

– Inaczej wygląda sytuacja rent rodzinnych. Liczba tych rent – przysługujących członkom rodziny po utracie żywiciela – w ostatnim roku wyniosła ok. 1,2 mln. Co ciekawe, mimo starzenia się ludności i związanego z tym wzrostu liczby zgonów oraz utrzymującego się zróżnicowania w wysokości emerytur między kobietami i mężczyznami, liczba tzw. rent wdowich utrzymuje się na stałym poziomie. Wynika to być może – przy stosunkowo stabilnej liczbie zawieranych małżeństw – z większej liczby rozwodów – kiedy akurat renta wdowia nie ma zastosowania – wyjaśnia Wojciechowski.

 

Czytaj całość
Autor: AKC
Źródło: pulsHR.pl/