Sprawozdanie z realizacji budżetu PFRON za 2023 r. – komunikat POPON (15.4.24)

Sprawozdanie z realizacji budżetu PFRON za 2023 r. – komunikat POPON (15.4.24)

Z zamieszczonego w biuletynie informacji publicznej sprawozdania Zarządu PFRON z realizacji planu rzeczowo- finansowego za 2023 rok

wynika, iż Fundusz wygenerował nadwyżkę w wysokości 896.586.566,60 zł. Głównym źródłem przychodów są wpłaty od pracodawców.

  • Przychody w 2023 roku wyniosły 8.471.489.083,65 zł
    • W tym wpłaty od pracodawców 6.741.073.685,89 zł (co stanowi 79,6% przychodów PFRON)
  • Wydatki w 2023 roku wyniosły 7.574.898.517,05 zł
  • Nadwyżka przychodów nad wydatkami w 2023 r. wyniosła 896.586.566,60 zł

Dla przypomnienia także w 2022 roku PFRON notował nadwyżkę przychodów nad kosztami i tak:

  • Przychody w 2022 roku wyniosły 7.116.332.673,90 zł
    • W tym wpłaty od pracodawców 5.944.395.697,39 zł (co stanowi 83,5% przychodów PFRON)
  • Wydatki zarachowane w 2022 roku zamknęły się kwotą 6.636.563.827,33 zł
  • Nadwyżka przychodów nad wydatkami w 2022 r. wyniosła 479.768.846,57 zł

 

https://bip.pfron.org.pl/pfron/budzet-funduszu/sprawozdanie-zarzadu-pfron-z-realizacji-planu-rzeczowo-finansowego-z-dzialalnosci-pfron-w-2023-roku/Facebook
LinkedIn
Skip to content