Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 21.11.2017 r.) W sprawie ubiegania się o sod w późniejszych miesiącach, już po zatrudnieniu niepełnosprawnego pracownika przy spełnieniu efektu zachęty w momencie zatrudniania -267_17

Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 21.11.2017 r.) W sprawie ubiegania się o sod w późniejszych miesiącach, już po zatrudnieniu niepełnosprawnego pracownika przy spełnieniu efektu zachęty w momencie zatrudniania -267_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadąjąc na pismo z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: POPON/267/2017) informuje, że zgodnie z motywami 18 i 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., s. 1) pomoc publiczna w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do zwiększenia poziomów zatrudnienia osób niepełnosprawnych a warunkiem jej otrzymania jest uznanie pomocy za konieczną (art. l 07 TFUE). Komisja Europejska stwierdziła w motywie 18, że „aby mieć pewność, że pomoc jest niezbędna i zachęca do rozwoju dalszej działalności lub projektów, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy na działalność, którą i tak beneficjent by prowadził, nawet w przypadku braku pomocy”. Jeśli więc m1es1ęczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego stanowi pomoc publiczną, wniosek o jej otrzymanie powinien zostać złożony w pierwszym możliwym momencie.Skip to content