Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 22.08.2017 r.) W sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – 2017_08.22

Stanowisko BON (pytanie POPON z dnia 22.08.2017 r.) W sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – 2017_08.22

Odpowiadając na pismo w sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia, że:
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanO\vi pomoc wyłączoną z obowiązku notyfikacji na podstawie art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1 ). Natomiast refundacja kosztów płacy pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przyznawana jest jako pomoc de minimis – zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).Facebook
LinkedIn
Skip to content