Stanowisko PFRON – Kontrole PFRON w zakresie terminowości ponoszenia kosztów płac, blokady ręczne systemu SodiR – wyjaśnienie – 16.05.18

Stanowisko PFRON – Kontrole PFRON w zakresie terminowości ponoszenia kosztów płac, blokady ręczne systemu SodiR – wyjaśnienie – 16.05.18

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 maja 2018 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w myśl art. 26a ust. 1 a1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), zwanej dalej: ,,ustawą o rehabilitacji”, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy (m in finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i v11ypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.Facebook
LinkedIn
Skip to content