STANOWISKO Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczące projektu ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej

STANOWISKO Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczące projektu ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z zainteresowaniem przyjęła wcześniejsze deklaracje Rządu RP o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości, a w szczególności polskich małych i średnich firm.

Jednak w chwili obecnej z niepokojem śledzimy doniesienia prasowe dotyczące projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zaprezentowane w projekcie rozwiązania podporządkowane są głównie osiągnięciu celu fiskalnego i nie będą służyć wpieraniu polskiej przedsiębiorczości, a w szczególności małych sklepów.

W opinii POPON wyjątkowo niepokojące, są zamierzenia objęcia podatkiem od sprzedaży detalicznej, także sieci franczyzowych zrzeszających niezależnych polskich przedsiębiorców. Pragniemy przypomnieć, iż u podstaw powstawania polskich sieci franczyzowych stała konieczność obrony polskiego, niezależnego handlu przed wielkimi sieciami handlowymi i dyskontami. Uczestnikami polskich sieci franczyzowych są w głównej mierze polscy, mali przedsiębiorcy, dla których prowadzenie małego rodzinnego sklepu jest podstawowym miejscem pracy i źródłem utrzymania ich rodzin.

Objęcie podatkiem niezależnych przedsiębiorców, zrzeszonych w sieciach franczyzowych uderza w ich rentowność i możliwość konkurencyjnej walki, co de facto prowadzi do ich likwidacji. Mały sklep, który nie osiąga najniższego progu i ma przychody niższe niż 18 mln zł rocznie, będzie zmuszony do płacenia podatku tylko za przynależność do sieci franczyzowej. Dodatkowo obciążenie podatkowe będzie naliczane w najwyższych stawkach, bo od sumy przychodów wszystkich uczestników danej grupy przedsiębiorców działających wspólnie pod jednym logo.

Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania będzie, rezygnacja z uczestnictwa w sieci i funkcjonowania samodzielnie na ogromnie trudnym rynku, zdominowanym przez zagraniczne dyskonty, dysponujące olbrzymim kapitałem. Bez dodatkowych narzędzi marketingowych i korzyści, jakie daje współdziałanie w grupie, polski mały przedsiębiorca będzie narażony na utratę rentowności, a w dalszej perspektywie likwidację swojej działalności.

W naszej opinii warunek istnienia powiązań kapitałowych pomiędzy franczyzodawcą a sprzedawcami detalicznymi powinien być przesłanką stosowania ustawy do sieci handlowych.

Wbrew zapowiedziom rządu, projektowany podatek nie wzmocni pozycji małych przedsiębiorców, przeciwnie skierowany jest wprost przeciwko nim. W takiej sytuacji wątpliwe staje się także osiągnięcie zaplanowanego celu fiskalnego.

Pragniemy, także zwrócić uwagę na problem podatku od sprzedaży detalicznej w placówkach o szczególnym znaczeniu dla konsumentów, jakimi są apteki. Pacjenci, a w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne bardzo często dokonują zakupów leków oraz wyrobów i środków medycznych także w soboty i niedziele. Wynika to w głównej mierze z ich stanu zdrowia oraz konieczności zakupu niezbędnych w leczeniu i opiece farmaceutycznej środków medycznych. Proponowana stawka podatku od sprzedaży detalicznej w soboty i niedziele dla aptek ograniczy pacjentom dostępność do leków, gdyż wtedy w większości w soboty i niedziele apteki będą zamknięte.

Taka sytuacja zmniejszy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, co z pewnością nie jest intencją ustawodawcy. Nie możemy zapominać, że apteki, które są placówkami ochrony zdrowia, oraz pracujący w nich farmaceuci pełnią swoistą służbę na rzecz pacjentów i nie mogą być za to karani dodatkową daniną.

Apelujemy do Rządu RP oraz Parlamentarzystów o zmianę projektu ustawy oraz kontynuowanie dialogu zmierzającego do wspólnego wypracowania takiej konstrukcji podatku, która nie będzie godzić w najsłabszych uczestników rynku, lecz ich wspierać w tworzeniu stabilnych miejsc pracy.

Trzeba pamiętać, że ideą powyższego podatku miało być wzmocnienie pozycji Polaków w konkurencji z zagranicznymi hipermarketami i spowodowanie większych wpływów z podatków od zagranicznych sieci handlowych. Tymczasem proponowane rozwiązania powodują osłabienie i tak już słabej pozycji polskich przedsiębiorców w stosunku do zagranicznych korporacji.

Warszawa, dnia 02.02.2016 r.

Jan Zając

Prezes ZarząduFacebook
LinkedIn
Skip to content