System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne – efektywnie realizuje swoje podstawowe działania oraz inicjuje innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów Osób z Niepełnosprawnościami.

Sposobem na zmniejszenie barier w dostępie do wsparcia integracji zawodowej i społecznej oraz usprawnienie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przez JST, jest wdrażanie rozwiązań informatycznych, które będą ułatwiać Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON.

Ze względu na brak dedykowanego oprogramowania umożliwiającego obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON oraz konieczność wprowadzenia zmiany w obszarze wymaganych formalności, jak i kontaktów PFRON z klientami, Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie informatyczne, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wdrożenie Systemu SOW w samorządach osiągnęło bardzo dobre rezultaty, tzn. została stworzona baza podmiotów zdolnych do przyjmowania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej (379 na 380 powiatów w całej Polsce).

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań informacyjnych celem dotarcia do jak największej rzeszy potencjalnych Wnioskodawców o możliwości aplikowania o wsparcie ze środków PFRON drogą elektroniczną poprzez przyjęcie m.in. plakatu promocyjnego, ewentualnie ulotek oraz umieszczeniu informacji na Państwa stronie internetowej czy też formach społecznościowych.

Kinga Rolnicka-Zemła
Samodzielny Specjalista
ds. projektu SOW
Wydział ds. projektu SOW finansowanego ze środków PFRON
Departament ds. Programów

Źródło: PFRONFacebook
LinkedIn
Skip to content